Republika Srbija Општина Пећинци
Autonomna Pokrajina Vojvodina Општина Пећинци
Општина Пећинци

ЈАВНИ ОГЛАСИ

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Оглас

за давање у закуп пословне просторије у Шимановцима

Јавни позив

за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Пећинци за 2025. годину

Јавни позив

за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Пећинци за 2025. годину

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби ажурирања студије о процени утицаја на животну средину

Четврти поновљени оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци у КО Шимановци

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде за грађевинску парцелу К.П. бр. 1750/10 К.О. Шимановци за изградњу производног објекта за обраду металних профила

Јавни увид

у Нацрт Плана детаљне регулације Фотонапонске соларне електране ,,МЦ Брестач” у КО Брестач, КО Суботиште и КО Пећинци општина Пећинци

Трећи поновљени оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци у КО Шимановци

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци у КО Шимановци

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци у КО Шимановци

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци у КО Шимановци

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци у КО Шимановци

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци у КО Шимановци

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци у КО Шимановци

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци у КО Шимановци

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци у КО Шимановци

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци у КО Шимановци

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби ажурирања студије о процени утицаја на животну средину

Јавни увид

у Нацрт Плана детаљне регулације за парцеле 1/5, 1/6, 6 и део парцеле 1095/13 К.О. Ашања

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци у КО Огар

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци у КО Пећинци

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци у КО Деч

Други поновљени оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци у КО Шимановци

Јавни увид

у нацрт Плана детаљне регулације за к.п. 2327 К.О. Шимановци и делове к.п. 3366 и 3536 К.О. Шимановци

Јавни увид

у нацрт Плана детаљне регулације комплекса уређаја за пречишћавање отпадних вода на парцели број 1122/2 К.О. Обреж општина Пећинци

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни позив

за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 3 стамбене јединице са могућношћу куповине на територији општине Пећинци

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Оглас

за давање у закуп пословне просторије у Шимановцима

Јавни увид

у нацрт измена и допуна плана генералне регулације за насељено место Пећинци

Оглас

ради давања у закуп грађевинског земљишта у сврху пољопривредне обраде путем јавног надметања

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци у КО Шимановци

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења земљишта под зградом и другим објектом и неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци у Сибачу

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног осталог земљишта у јавној својини општине Пећинци у КО Шимановци

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни позив

за радно ангажовање у Општинској управи општине Пећинци

Јавни позив

за радно ангажовање у Општинској управи општине Пећинци

Рани јавни увид

поводом израде плана детаљне регулације Фотонапонске соларне електране ,,Мц Брестач’’ у КО Брестач, КО Суботиште и КО Пећинци општина Пећинци

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци у КО Огар

Јавни позив

за радно ангажовање у Општинској управи општине Пећинци

Јавни позив

за радно ангажовање у Општинској управи општине Пећинци

Оглас

За давање у закуп пословног простора у Карловчићу

Рани јавни увид

Поводом израде Измене и допуне Плана детаљне регулације радне зоне 5.1. катастарска општина Шимановци

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Оглас

за давање у закуп јавне површине на одређено време ради постављања мањих монтажних објеката – киоска у месту Карловчић

Јавни увид

у Нацрт измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање "Источни Срем"

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења грађевинског земљишта остало вештачки створено неплодно земљиште у јавној својини општине Пећинци у КО Доњи Товарник

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења земљишта под зградом и другим објектом и неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци у Сибачу

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења грађевинског земљишта изван грађевинског подручја у јавној својини општине Пећинци у КО Прхово

Јавни увид

у Просторни план подручја посебне намене за пројекат БеоГрид 2025

Јавно достављање решења 404-67-1/2023-III

од 14. децембра 2023. године, подносиоцу захтева Адвокату Предрагу Ђујићу из Београда, ул. Корнелија Станковића 027а.

Рани јавни увид

поводом израде плана детаљне регулације комплекса уређаја за пречишћавање отпадних вода на катастарској парцели број 1122/2 К.О. Обреж, општина Пећинци

Рани јавни увид

поводом израде плана детаљне регулације за к.п. 2327 К.О. Шимановци и делове к.п. 3366 и 3536 К.О. Шимановци

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разараде за грађевинске парцеле к.п. бр. 1750/12 и 1750/14 К.О. Шимановци за доградњу пословног комплекса ,,Силбо’’

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Оглас

за давање у закуп јавне површине на одређено време ради постављања мањих монтажних објеката – у месту Купиново

Јавни увид

у Нацрт Плана детаљне регулације Соларних електрана ,,NETGas“, ,,Argali Energy“ i ,,Arhar Teh Solar“ у КО Суботиште и КО Пећинци

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Оглас

за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије у општини Пећинци

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Оглас

за давање у закуп грађевинског земљишта у сврху пољопривредне обраде путем јавног надметања

Јавни оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци у Суботишту

Јавни оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења остало вештачки створеног неплодног земљишта у јавној својини општине Пећинци у КО Суботиште

Јавни оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци у КО Шимановци

Јавни оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења непокретности у јавној својини општине Пећинци у Сибачу

Јавна расправа

о Нацрту Одлуке о буџету Општине Пећинци за 2024. годину

Програм јавне расправе је следећи:

•            Предмет јавне расправе је Нацрт Одлуке о буџету општине Пећинци за 2024. годину.

•            Јавна расправа ће трајати у периоду од 10.10.2023. године до 27.10.2023. године.

•            Грађани могу доставити предлоге, сугестије и коментаре искључиво у писаном облику на адресу: Општинска управа општине Пећинци, Одељење за буџет и финансије и утврђивање и наплату јавних прихода, Слободана Бајића бр. 5. или у електронском облику на следећу мејл адресу: pomocnik.zivanovic@pecinci.org, до 27.10.2023. године.

•            Јавну расправу организује Одељење за буџет и финансије и утврђивање и наплату јавних прихода, које припрема Нацрт Одлуке о буџету општине Пећинци.

•            Увид у Нацрт Одлуке о буџету општине Пећинци за 2023. се може извршити у Шалтер Сали ОУ Пећинци, Слободана Бајића бр. 5 или исти може бити достављен путем маила по захтеву грађана упућеном на мејл nacelnik.finansije@pecinci.org.

•            Након завршене јавне расправе Одељење за буџет и финансије и утврђивање и наплату јавних прихода, сачиниће извештај о јавној расправи.

Јавни увид

у нацрт измене и допуне плана генералне регулације насеља Деч

Оглас

за давање у закуп јавне површине на одређено време ради постављања мањих монтажних објеката – киоска у месту Деч

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни позив

за презентацију Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде за грађевинску парцелу к.п. бр. 3801 К.О. Шимановци

Јавни позив

за презентацију Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде за грађевинску парцелу к.п. бр. 1746/22 К.О. Шимановци

Јавни позив

за презентацију Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде за грађевинску парцелу к.п. бр. 558/47 К.О. Шимановци

Јавни позив

за презентацију Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде за грађевинску парцелу к.п. бр. 551/47 К.О. Шимановци

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци у КО Огар

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења непокретности у јавној својини општине Пећинци у Пећинцима

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења непокретности у јавној својини општине Пећинци у Суботишту

Оглас

за давање у закуп пословног простора у Карловчићу

Рани јавни увид

поводом израде плана детаљне регулације соларних електрана ,,NETGas’’, ,,Argali Energy’’ и ,,Arhar Teh Solar’’ у КО Суботиште и КО Пећинци

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације за к.п. бр. 1750/10 К.О. Шимановци

Рани јавни увид

поводом израде Просторног плана подручја посебне намене за пројекат БеоГрид 2025

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта са архитектонско-урбанистичком разрадом локације за реконструкцију и доградњу складишно-оперативне хале у Шимановцима на к.п. 570/13 К.О. Шимановци

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локалитета за базен за наводњавање и заштиту од мраза на кат.парц.бр. 2513/2 К.О. Купиново

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни позив

за регресирање трошкова превоза ученика средњих школа за школску 2023/2024.годину

Јавни позив

за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Пећинци за 2024. годину

Јавни позив

за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Пећинци за 2024. годину

Јавни позив

за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз набавку грађевинског материјала и опреме за побољшање услова становања

Јавне консултације

за јавност, органе, организације и појединце заинтересоване за план за управљање животном средином и социјалним окружењем за пројекат ”доградње постојећег објекта у Пећинцима”

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни позив

за прикупљање писмених затворених понуда за продају отпадних возила

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци у КО Огар

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о пријему захтева за измену дозволе за третман неопасног отпада

Рани јавни увид

поводом израде измене и допуне Плана генералне регулације насеља Деч

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разараду локације – изградњу складишно – пословних објеката на две грађевинске парцеле – кат.парцеле 1772/1 и 1795/3 ко Шимановци

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења изграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци у КО Oгар

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Четврти поновљени оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења земљишта у грађевинском подручју, у јавној својини општине Пећинци у КО Ашања

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Оглас

За давање у закуп пословне просторије у Шимановцима

Јавни увид

Поновљени јавни увид у нацрт плана генералне регулације насеља Шимановци

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Трећи поновљени оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења земљишта у грађевинском подручју, у јавној својини општине Пећинци у КО Ашања

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу стамбено-пословног објекта са магацином на к.п. бр. 656, 659 и део к.п. бр. 1517К.О. Шимановци

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу пословног објекта са магацином за робу широке потрошње горивости 3000 на к.п. бр. 1800/1, 1801/1, 1802/1, 1803/1 и 1804/1 К.О. Шимановци

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Оглас

ради давања у закуп грађевинског земљишта у сврху пољопривредне обраде путем јавног надметања

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци у КО Огар

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци у КО Карловчић

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта са архитектонско-урбанистичком разрадом локације за изградњу отвореног складишта-платоа и паркиралишта на КП 1746/22 К.О. Шимановци

Јавни позив

За презентацију урбанистичког пројекта са архитектонско-урбанистичком разрадом локације за промену намене и доградњу пословног објекта-складишта у објекат за складиштење и паковање пољопривредних производа са хладњачом на к.п. 3837 К.О. Шимановци

Рани јавни увид

поводом израде плана детаљне регулације за катастарске парцеле 1/5 и 1/6 К.О. Ашања

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Трећи поновљени оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења земљишта у грађевинском подручју у јавној својини општине Пећинци у КО Сибач

Други поновљени оглас

за продају прикупљањем писмених понуда ради отуђења земљишта у грађевинском подручју у јавној својини општине Пећинци у КО Ашања

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде за грађевинске парцеле к.п.бр. 1353, 1354 и 1355 К.О. Деч за изградњу пољопривредних објеката за узгој и смештај коња

Оглас

ради давања у закуп грађевинског земљишта у сврху пољопривредне обраде путем јавног надметања

Обавештење

Комисије за планове Општине Пећинци

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локалитета за изградњу хладњаче на кат.парц. бр. 2513/3 К.О. Купиново

Оглас

за продају прикупљањем писмених понуда ради отуђења земљишта у грађевинском подручју, у јавној својини општине Пећинци у КО Ашања

Други поновљени оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења земљишта у грађевинском подручју, у јавној својини општине Пећинци у КО Сибач

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Оглас

за давање у закуп пословне просторије у Шимановцима

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења земљишта у грађевинском подручју, у јавној својини Општине Пећинци у КО Сибач

Рани јавни увид

поводом израде просторног плана општине Пећинци

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Јавна расправа

о Нацрту Одлуке о буџету Општине Пећинци за 2023. годину

Програм јавне расправе је следећи:

 • Предмет јавне расправе је Нацрт Одлуке о буџету општине Пећинци за 2023. годину.
 • Јавна расправа ће трајати у периоду од 06.12.2022. године до 14.12.2022. године.
 • Грађани могу доставити предлоге, сугестије и коментаре искључиво у писаном облику на адресу: Општинска управа општине Пећинци, Одељење за буџет и финансије и утврђивање и наплату јавних прихода, Слободана Бајића бр. 5. или у електронском облику на следећу мејл адресу: pomocnik.zivanovic@pecinci.org, до 14.12.2022. године.
 • Јавну расправу организује Одељење за буџет и финансије и утврђивање и наплату јавних прихода, које припрема Нацрт Одлуке о буџету општине Пећинци.
 • Увид у Нацрт Одлуке о буџету општине Пећинци за 2023. се може извршити у Шалтер Сали ОУ Пећинци, Слободана Бајића бр. 5 или исти може бити достављен путем маила по захтеву грађана упућеном на мејл nacelnik.finansije@pecinci.org.
 • Након завршене јавне расправе Одељење за буџет и финансије и утврђивање и наплату јавних прихода, сачиниће извештај о јавној расправи.

Обавештење

о пријему захтева за издавање дозволе за третман неопасног отпада

Јавни оглас

за давање у закуп пословних просторија у Пећинцима

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу објеката складишно-пословног комплекса у Шимановцима на две катастарске парцеле број: 1807/3 и 1960/1 К.О. Шимановци општина Пећинци

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде за грађевинске парцеле к.п. бр. 1399/2, 1399/4, 1400/1, 1400/2, 1401/1, 1401/2, 1402/1, 1402/2, 1403/1, 1404/1, 1404/2, 1404/3, 1404/4, 1404/9, 1404/10, 1405/1 и 1406 К.О. Пећинци за доградњу пословног комплекса “Луки-Комерц”

Јавни позив

за презентацију Урбанистичког пројекта са архитектонско-урбанистичком разрадом локације за изградњу стаклорезачке радње

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта за изградњу портирнице 1 и 2, саобраћајног и пешачког прикључка на улицу Војводе Вука и подземног постројења за мешање гаса

Јавни позив

за доделу субвенција у виду огревног дрвета

Јавни позив

за доделу субвенција у виду енергетских ваучера

Оглас

за давање у закуп пословне просторије у Шимановцима

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Рани јавни увид

поводом израде Плана генералне регулације насеља Доњи Товарник

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта за изградњу складишно-пословног објекта п, портирнице п и трафостанице п кп 3184 КО Шимановци, Светогорска улица, Шимановци-општина Пећинци

Оглас

ради давања у закуп грађевинског земљишта у сврху пољопривредне обраде путем јавног надметања

Оглас

за давање у закуп пословне просторије у Шимановцима

Рани јавни увид

просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Обедска бара“

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поднетом захтеву за одређивање обима и садржаја студије о процене утицаја затеченог стања на животну средину

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни позив

за регресирање трошкова превоза ученика средњих школа за школску 2022/2023. годину

Јавни оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци у КО Шимановци

Јавни позив

За презентацију урбанистичког пројекта са архитектонско-урбанистичком разрадом локације за изградњу магацина за стакло на к.п. 3, 4/1 и 4/2 К.О. Огар

Јавни позив

за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Пећинци за 2022. годину

Јавни позив

за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Пећинци за 2023. годину

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни позив

за пријављивање кандидата за интрукторе


Документација коју је потребно предати приликом доласка на тестирање и разговор

Прелиминарна ранг листа кандидата који се позивају на обуку

Kандидати који нису изабрани имају право да поднесу приговор у року од 24 сата од објављивања листе, односно најкасније до 18. јула 2022. године (до 16:00 часова).

Приговор се може поднети Заводу искључиво у електронској форми, на мејл: mladen.velickovic@stat.gov.rs.

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења земљишта у грађевинском подручју, у јавној својини општине Пећинци у КО Деч

Јавни оглас

за давање у закуп пословних просторија у Пећинцима

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта за изградњу производно-складишно-пословног објекта на к.п. 3183/2 и 3183/3 КО Шимановци у Пећинцима, са урбанистичко-архитектонском разарадом локације и уређењем предметног простора

Јавни позив

за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз набавку грађевинског материјала и опреме за побољшање услова становања

Јавни оглас

за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Пећинци

Oglas

за давање у закуп јавне површине на одређено време ради пастављања мањих монтажних објеката – киоска у месту Пећинци

Четврти поновљени оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења грађевинског земљишта изван грађевинског подручја, у јавној својини општине Пећинци у КО Шимановци

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о пријему захтева за измену и допуну дозволе за третман неопасног отпада

Јавни оглас

о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде за грађевинску парцелу к.п. бр. 3677 К.О. Шимановци за изградњу пословно-складишног објекта

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни оглас

за давање у закуп пословне просторије у Шимановцима

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни увид

у нацрт плана детаљне регулације (ПДР) за изградњу дистрибутивног гасовода МОР 16 бар од кружне раскрснице у Пећинцима до МРС Сибач

Јавни увид

у нацрт плана детаљне регулације (ПДР) за изградњу дистрибутивног гасовода МОР 16 бар од постојећег гасовода Сремски Михаљевци-Карловчић до МРС Деч у општини Пећинци

Јавни увид

u nacrt plana detaljne regulacije (PDR) za izgradnju distributivnog gasovoda MOR 16 bar od naseljenog mesta Prhovo do MRS Popinci u opštini Pećinci

Јавни увид

у нацрт плана детаљне регулације (ПДР) за изградњу дистрибутивног гасовода МОР 16 бар у општини Пећинци од МРС Обреж до споменика у к.о. Купиново

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Оглас

за давање у закуп пословне просторије у Карловчићу

Оглас

за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Пећинци

Трећи поновљени оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења грађевинског земљишта изван грађевинског подручја, у јавној својини општине Пећинци у КО Шимановци

Обавештење

Обавештење о јавном увиду

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни оглас

за давање у закуп пословне просторије у Шимановцима

Трећи поновљени оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења грађевинског земљишта изван грађевинског подручја, у јавној својини општине Пећинци у КО Шимановци

Трећи поновљени оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења земљишта у грађевинском подручју, у јавној својини општине Пећинци у КО Шимановци

Други поновљени оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења грађевинског земљишта изван грађевинског подручја, у јавној својини општине Пећинци у КО Шимановци

Јавни оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења грађевинског земљишта у грађевинском подручју, у јавној својини општине Пећинци у КО Ашања

Јавни оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења грађевинског земљишта изван грађевинског подручја, у јавној својини општине Пећинци у КО Суботиште

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о пријему захтева за издавање дозволе за третман неопасног отпада

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о јавном увиду у Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде за грађевинску парцелу к.п. бр. 3793/1 и 3793/2 К.О. Шимановци за изградњу пословно-складишног објекта

Јавна расправа

О Нацрту Одлуке о буџету Општине Пећинци за 2022. годину

Програм јавне расправе је следећи:

 • Предмет јавне расправе је Нацрт Одлуке о буџету општине Пећинци за 2022. годину.
 • Јавна расправа ће трајати у периоду од 01.12.2021. године до 08.12.2021. године.
 • Због тренутне епидемиолошке ситуације, грађани могу доставити предлоге, сугестије и коментаре искључиво у писаном облику на адресу: Општинска управа општине Пећинци, Одељење за буџет и финансије и утврђивање и наплату јавних прихода, Слободана Бајића бр. 5. или у електронском облику на следећу маил адресу: pomocnik.zivanovic@pecinci.org до 08.12.2021. године.
 • Јавну расправу организије Одељење за буџет и финансије и утврђивање и наплату јавних прихода, које припрема Нацрт Одлуке о буџету општине Пећинци.
 • Увид у Нацрт Одлуке о буџету општине Пећинци за 2022. се може извршити у Шалтер Сали ОУ Пећинци, Слободана Бајића бр. 5 или исти може бити достављен путем маила по захтеву грађана упућен на маил nacelnik.finansije@pecinci.org .
 • Након завршене јавне расправе Одељење за буџет и финансије и утврђивање и наплату јавних прихода, сачиниће извештај о јавној расправи.

Поновљени Рани јавни увид

поводом израде плана генералне регулације насеља Шимановци

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Оглас

Решење за пројекат Изградња пословно складишног објекта на локацији у Шимановцима, на кат. парц. 551/43 и 551/48 К.О. Шимановци

Пети поновљени оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења грађевинског земљишта изван грађевинског подручја, у јавној својини општине Пећинци у КО Прхово

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења грађевинског земљишта изван грађевинског подручја, у јавној својини општине Пећинци у КО Шимановци

Други поновљени оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења земљишта у грађевинском подручју, у јавној својини општине Пећинци у КО Шимановци

Други поновљени оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења грађевинског земљишта изван грађевинског подручја, у јавној својини општине Пећинци у КО Шимановци

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за реконструкцију и доградњу складишно-дистрибутивног комплекса у Шимановцима на катастарским парцелама број: 1750/26 и 1750/38 К.О. Шимановци општина Пећинци

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Оглас

за давање у закуп пословних просторија у Пећинцима

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу објеката производно-складишног комплекса у Шимановцима на катастарским парцелама број:1805/1, 1805/7 и 1805/8 К.О. Шимановци општина Пећинци

Четврти поновљени оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења грађевинског земљишта изван грађевинског подручја, у јавној својини општине Пећинци у КО Прхово

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења земљишта у грађевинском подручју, у јавној својини општине Пећинци у КО Шимановци

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења грађевинског земљишта изван грађевинског подручја, у јавној својини општине Пећинци у КО Шимановци

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта са архитектонско-урбанистичком разрадом локације за изградњу пословно-магацинског комплекса у Дечу на к.п. 1237 КО Деч

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта архитектонско-урбанистичке разраде за доградњу пословно-производног комплекса „Coficab” д.о.о., Деч, на к.п. бр. 123 К.О. Деч

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде за грађевинску парцелу к.п. бр.3687 К.О. Шимановци за изградњу пословног објекта – бензинске пумпе

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде за грађевинску парцелу к.п. бр.1806/21 К.О. Шимановци за изградњу производно-пословног објекта ,,КЛП 3’

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни оглас

о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Рани јавни увид

Поводом израде плана детаљне регулације „Услужни центар на аутопуту А3 (Е70) са делом радне зоне исток у К.О. Пећинци и К.О.Прхово“

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Рани јавни увид

поводом израде плана генералне регулације насеља Шимановци

Рани јавни увид

Поводом израде плана детаљне регулације за изградњу дистрибутивног гасовода МОР 16 бар у општини Пећинци од МРС Обреж до споменика у К.О. Купиново

Рани јавни увид

Поводом израде плана детаљне регулације за изградњу дистрибутивног гасовода МОР 16 бар од постојећег гасовода Сремски Михаљевци-Карловчић до МРС Деч у општини Пећинци

Рани јавни увид

Поводом израде плана детаљне регулације за изградњу дистрибутивног гасовода МОР 16 бар од насељеног места Прхово до МРС Попинци у општини Пећинци

Рани јавни увид

Поводом израде плана детаљне регулације за изградњу дистрибутивног гасовода МОР 16 бар од кружне раскрснице у Пећинцима до МРС Сибач

Обавештење

Студија о процени утицаја на животну средину Базна станица мобилне телефоније „НС1495 01 СМ Шимановци запад“

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни увид

у нацрт измене и допуне Плана детаљне регулације зоне центра насеља Доњи Товарник

Јавни позив

за регресирање трошкова превоза ученика средњих школа за школску 2021/2022. годину

Трећи поновљени оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења грађевинског земљишта изван грађевинског подручја, у јавној својини општине Пећинци у КО Прхово

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци у КО Шимановци

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Оглас

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Трећи поновљени оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења земљишта у грађевинском подручју, у јавној својини општине Пећинци у КО Шимановци

Други поновљени оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења грађевинског земљишта изван грађевинског подручја, у јавној својини општине Пећинци у КО Прхово

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења земљишта у грађевинском подручју, у јавној својини општине Пећинци у КО Суботиште

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни позив

за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Пећинци за 2022. годину

Јавни позив

за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Пећинци за 2022. годину

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поступку одређивања обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Оглас

за давање у закуп пословне просторије у Пећинцима

Оглас

за давање у закуп пословне просторије у Пећинцима

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде за доградњу пословног комплекса ``Луки-комерц`` доо на к.п. бр. 1399/2, 1400/1, 1400/2, 1401/1, 1401/2, 1402/1, 1402/2, 1403/1, 1404/1, 1404/2, 1404/3, 1404/4, 1405/1 и 1406 К.О. Пећинци

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде за изградњу пословно-складишног објекта на к.п. бр. 551/48 и 551/43 К.О. Шимановци

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Оглас

за давање у закуп пословне просторије у Шимановцима

Јавна расправа

Програм јавне расправе је следећи:

 • Предмет јавне расправе је Нацрт Локалног антикорупцијског плана, Локални акциони план за побољшање услова живота за Роме, Локални акциони план за запошљавање
 • Јавна расправа ће трајати у периоду од 04.06.2021. године до 11.06.2021. године.
 • Због тренутне епидемиолошке ситуације, грађани могу доставити предлоге, сугестије и коментаре искључиво у писаном облику на адресу: Општинска управа оптине Пећинци, Одељење за друштвене делатности, Слободана Бајића бр. 5. или у електронском облику на следећу маил адресу:drustvenedelatnosti@pecinci.org до 06.2021. године.
 • Јавну расправу организије Одељење за друштвене делатности, које припрема Нацрте
 • Нацрт Локалног антикорупцијског плана биће изложен на сајту општине Пећинци www.pecinci.org.
 • Након завршене јавне расправе Одељење за друштвене делатности, сачиниће извештај о јавној расправи.

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Оглас

за давање у закуп пословне просторије у Шимановцима

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Други поновљени оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења земљишта у грађевинском подручју, у јавној својини општине Пећинци у КО Шимановци

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења земљишта у грађевинском подручју, у јавној својини општине Пећинци у КО Огар

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења земљишта у грађевинском подручју, у јавној својини општине Пећинци у КО Деч

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења земљишта у грађевинском подручју, у јавној својини општине Пећинци у КО Доњи Товарник

Рани јавни увид

у материјал за израду просторног плана подручја посебне намене за изградњу насипа код насеља Купиново са елементима за директно спровођење

Јавни оглас

о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде за грађевинске парцеле к.п. бр. 974, 976 и 977/1 К.О. Шимановци изградња пољопривредног (економског) објекта и стамбеног објекта

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења грађевинског земљишта изван грађевинског подручја, у јавној својини општине Пећинци у КО Прхово

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни позив

за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз набавку грађевинског материјала за побољшање услова становања

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни позив

за остваривање права на једнократну помоћ угоститељимаРешење о додели једнократне новчане помоћи

Напомена: Уместо извода из АПР, Комисија ће прихватити и податке о подносиоцу Захтева одштампане са сајта АПР.

Јавни увид

у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни позив

за презентацију Урбанистичког пројекта са архитектонско-урбанистичком разрадом локације за изградњу објеката на комплексу Пољопривредног газдинства Салаш на К.П. 1146 у К.О. Деч

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Оглас

за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Пећинци

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења земљишта у грађевинском подручју, у јавној својини општине Пећинци у КО Шимановци

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта бр: 03-10/2019 урбанистичко - архитектонска разрада изградње високорегалног складишта на к.п.бр. 1743/61 К.О. Шимановци у Шимановцима

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци у КО Шимановци

Јавни оглас

о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни увид

у Нацрт измена и допуна просторног плана подручја инфраструктурног коридора граница Хрватске – Београд (Добановци)

Оглас

за давање у закуп јавне површине на одређено време ради постављања мањих монтажних објеката – киоска у месту Карловчић

Јавни увид

у нацрт плана детаљне регулације за коридор планиране саобраћајнице с-22 у КО Шимановци и катастарских парцела број 2175, 2304 и 2305 КО Шимановци

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења земљишта у грађевинском подручју, остало вештачки створено неплодно земљиште, у јавној својини општине Пећинци у КО Шимановци

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци у КО Шимановци

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни позив

за презентацију Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде за изградњу пословно-складишног објекта у Шимановцима

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења земљишта у грађевинском подручју, остало вештачки створено неплодно земљиште, у јавној својини општине Пећинци у КО Шимановци

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о Јавном увиду

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта са архитектонско-урбанистичком разрадом локације за изградњу производно-магацинског комплекса у Шимановцима на к.п. 3826 к.о. Шимановци

Рани јавни увид

у материјал за израду Регионалног просторног плана Аутономне Покрајине Војводине од 2021. до 2035. године

Јавна расправа

о Нацрту Одлуке о буџету Општине Пећинци за 2021. годину

Програм јавне расправе је следећи:

 • Предмет јавне расправе је Нацрт Одлуке о буџету општине Пећинци за 2021. годину.
 • Јавна расправа ће трајати у периоду од 01.12.2020. године до 08.12.2020. године.
 • Због тренутне епидемиолошке ситуације, грађани могу доставити предлоге, сугестије и коментаре искључиво у писаном облику на адресу: Општинска управа оптине Пећинци, Одељење за буџет и финансије и утврђивање и наплату јавних прихода, Слободана Бајића бр. 5. или у електронском облику на следећу маил адресу: pomocnik.zivanovic@pecinci.org до 08.12.2020. године.
 • Јавну расправу организије Одељење за буџет и финансије и утврђивање и наплату јавних прихода, које припрема Нацрт Одлуке о буџету општине Пећинци.
 • Нацрт Одлуке о буџету општине Пећинци за 2021. биће изложен на сајту општине Пећинци www.pecinci.org.
 • Након завршене јавне расправе Одељење за буџет и финансије и утврђивање и наплату јавних прихода, сачиниће извештај о јавној расправи.

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци у КО Шимановци

Јавна расправа

Нацрта Стратегије развоја социјалне заштите општине Пећинци 2021-2025

На основу члана 96. Статута општине Пећинци („Службени лист општина Срема“ број 6/19) отвара се јавна расправа у вези Нацрта Стратегија развоја социјалне заштите општине Пећинци 2021-2025 ће се одржати у периоду од 20.11.2020. до 30.11.2020. године, а по окончању јавне расправе Одељење за друштвене делатности сачиниће коначну верзију Нацрта Одлуке и упутити је на даље разматрање и усвајање.

Примедбе и сугестије на нацрт ове одлуке можете поднети на мејл адресу nacelnik.ou@pecinci.org или путем писарнице Општинске управа Општине Пећинци, Слободана Бајића број 5, 22410 Пећинци, са назнаком:

ЈАВНА РАСПРАВА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Примедбе и сугестије које пристигну након горе назначеног рока неће се уважити.

СТРАТЕГИЈА

РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ

2021 – 2025

Нацрт Одлуке

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци у КО Шимановци

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу производно-складишног објекта (пр+галерија) - категорија објекта в, складишта (пр) –категорија објекта б, трансформаторске станице – категорија објекта г и бунара са пратећим инфраструктурним објектима у Шимановцима на катастарској парцели број 3802 к.о. Шимановци

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде за пренамену складишног објекта у производни објекат на к.п.3182/5 к.о. Шимановци

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци у КО Шимановци

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонска разрада локације планиране изградње сеоског туристичког домаћинства на к.п. бр.54, к.о. Пећинци

Јавни оглас

за давање у закуп пословних просторија у Пећинцима

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци у КО Пећинци

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта за изградњу складишно-пословних објеката на гп1 и пословног малопродајног објекта на гп2 катастарске парцеле 1772, 1773, 1774, 1775, 1794/1 и 1795/1, све ко Шимановци

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта са архитектонско-урбанистичком разрадом локације за реконструкцију и доградњу постојећег складишног објекта у Шимановцима на к.п. 570/12 к.о. Шимановци

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације комплекса уређаја за пречишћавање отпадних вода на катастарској парцели број 1122 к.о. Обреж, општина Пећинци

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци у КО Шимановци

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде за грађевинску парцелу к.п. бр. 3738 к.о. Шимановци за изградњу производно-пословног објекта

Оглас

обавештење о пријему захтева за издавање дозволе за третман неопасног отпада

Оглас

ради давања у закуп грађевинског земљишта у сврху пољопривредне обраде путем јавног надметања

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци у КО Шимановци

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде за грађевинску парцелу к.п. бр. 2171/2 к.о. Шимановци за доградњу пословног објекта

Јавни увид

Плана детаљне регулације за део радне зоне за формирање саобраћајнице с-7 у к.о. Шимановци

Јавни увид

Плана детаљне регулације за коридор планиране саобраћајнице с -22 у к.о. Шимановци и парцеле број 2175, 2304 и 2305 к.о. Шимановци

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни позив

за регресирање трошкова превоза ученика средњих школа за школску 2020/2021. годину

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу силоса са пратећим објектима и подног складишта на парцелама 2/11 и 2/12, к.о. Шимановци

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта бр: 02-10/2019 урбанистичко-архитектонска разрада реконструкције стамбеног објекта са доградњом пословног и магацинског простора на к.п.бр. 3800 к.о. Шимановци у Шимановцима

Јавни увид

у нацрт измене и допуне плана детаљне регулације радне зоне 5.1. катастарска општина Шимановци (``Сл. лист општина Срема``, број 18/2010) - за Блок IV 9

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта за изградњу на катастарској парцели број 1746/47 к.о. Шимановци III фаза

Обавештење

о поднетом захтеву за ажурирање студије о процене утицаја на животну средину

Јавни увид

у нацрт измене и допуне плана генералне регулације насеља Шимановци

Јавни позив

за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Пећинци за 2021. годину

Јавни позив

за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Пећинци за 2021. годину

Јавни позив

за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом помоћи кроз куповину 4 сеоске куће и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала и/или кућних апарата/намештаја

Јавни увид

у нацрт измене и допуне плана детаљне регулације радне зоне 5.1. катастарска општина Шимановци

Јавни оглас

о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину

Оглас

за давање у закуп пословне просторије у Пећинцима

Обавештење

о пријему захтева за издавање дозволе за третман неопасног отпада

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Пећинци у КО Шимановци

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу силоса са пратећим објектима и подног складишта на парцелама 2/11 и 2/12, к.о. Шимановци

Јавни позив

за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз набавку грађевинског материјала за побољшање услова становања

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

О поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци у КО Попинци

Јавни оглас

за давање у закуп пословних просторија у Шимановцима

Обавештење

о Јавном увиду у Студију о процени утицаја на животну средину

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде за грађевинску парцелу к.п. бр. 2709 К.О. Деч за изградњу складишног објекта

Јавни позив

Рани јавни увид

поводом израде плана детаљне регулације за део радне зоне и саобраћајницу с – 7 у К.О. Шимановци

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу производно-складишног објекта (пр+галерија) категорија објекта в, складишта (пр) категорија објекта б, трансформаторске станице категорија објекта г и бунара са пратећим инфраструктурним објектима у Шимановицима на катастарској парцели број 3802 К.О. Шимановци

Јавни увид

у нацрт плана детаљне регулације за део радне зоне у К.О. Шимановци

Јавни оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизрађеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Пећинци у КО Шимановци

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицај на животну средину

Јавни оглас

о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду пословних и пратећих објеката у комплексу ,,Chemical Agrosava'' доо на катастарским парцелама 3640, 3644, 3660, 566/5, 566/9, 566/15 и 566/22 к.о. Шимановци

Јавни оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци у КО Шимановци

Јавни увид

у нацрт плана детаљне регулације за део саобраћајнице С-39 и к.п. бр. 3101/2, 3102 и 3103 К.О. Шимановци

Јавни увид

у нацрт плана детаљне регулације за к.п. бр. 682/6, 682/13, 682/14, 682/15, 1754, 681 и део к.п. бр. 1753 К.О. Суботиште

Рани јавни увид

поводом израде плана детаљне регулације за коридор планиране саобраћајнице С - 22 и парцеле број 2175, 2304 и 2305 у К.О. Шимановци

Јавни оглас

о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину

Оглас

за давање у закуп пословних просторија у Шимановцима

Обавештење

о пријему захтева за измену дозволе за управљање отпадом на територији општине Пећинци

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни оглас

за закуп пословних просторија у Шимановцима

Јавни оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци у КО Пећинцима

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци у КО Шимановци

Оглас

за Јавну лицитацију за давање у закуп на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Пећинци – други круг

Јавни увид

У нацрт плана детаљне регулације блока Б-2-13 у радној зони насеља Шимановци у К.О. Шимановци

Јавни увид

У нацрт плана детаљне регулације за катастарску парцелу број 2285 К.О. Шимановци

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

за Јавни увид Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат Базна станица мобилне телефоније Пећинци – СМ09 СМУ09 СМО 09

Обавештење

за Јавни увид Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат Базна станица мобилне телефоније Обреж - СМ69 СМУ69 СМО 69

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонска разрада локације планиране изградње силоса са пратећим садржајима "Голден Гроуп" доо на к.п. бр. 227/1 К.О. Пећинци

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта са архитектонско-урбанистичком разрадом локације за изградњу складишно-пословног објекта у Пећинцима на катастарским парцелама број: 1462/2, 1462/3 и 1463 К.О. Пећинци

Рани јавни увид

поводом израде плана детаљне регулације за део радне зоне у К.О. Шимановци

Рани јавни увид

поводом израде измене и допуне плана генералне регулације насеља Шимановци

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци у КО Шимановци

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Рани јавни увид

поводом израде Плана детаљне регулације за део саобраћајнице С-39 и К.П. бр. 3101/2, 3102 и 3103 у К.О. Шимановци

Јавни увид

у нацрт плана генералне регулације насеља Суботиште и привредно-радних зона у ко Суботиште

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонска разрада локације - планиране изградње фарме за тов свиња и тов јунади на локацији постојеће фарме за тов јунади к.п.бр. 660/18 и 660/15 к.о. Суботиште

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицај на животну средину

Исправка Јавног огласа

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци у КО Шимановци

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци у КО Шимановци

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци у КО Пећинцима

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци у КО Огар

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци у КО Огар

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци у КО Огар

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци у КО Огар

Јавни увид

у захтев за измену и допуну дозволе за управљање отпадом на територији општине Пећинци

Оглас

за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Пећинци

Јавни оглас

за давање у закуп пословне просторије у Пећинцима

Јавни увид

у измене и допуне Плана детаљне регулације радне зоне 5.1 у катастарској општини Шимановци

Обавештење

о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни оглас

та давање у закуп пословне просторије у Брестачу

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта са архитектонско-урбанистичком разрадом локације за изградњу објекта на комплексу пољопривредног газдинства-салаша на к.п. 1146 к.о. Деч

Јавни позив

за доделу финансијске помоћи најуспешнијим ученицима средњих школа из избегличких, прогнаних и расељених породица на територији АП Војводине

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци у КО Сремски Михаљевци

Обавештење

о пријему захтева за измену и допуну дозволе за управљање отпадом на територији општине Пећинци

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде за грађевинску парцелу к.п. бр.1750/14 к.о. Шимановци за доградњу пословног објекта

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта са архитектонско-урбанистичком разрадом локације за изградњу помоћног објекта (гараже) у Пећинцима на к.п. 1517/1 и 1517/2 к.о. Пећинци

Јавни увид

у нацрт плана детаљне регулације за саобраћајницу С-37 и кат.п.бр.3183/14 КО Шимановци

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни оглас

о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину

Јавни увид

у Нацрт плана детаљне регулације за катастарске парцеле број 1470 и 1472/1 у КО Обреж

Јавни увид

у нацрт просторног плана подручја посебне намене за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема и Извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана подручја посебне намене за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема на животну средину

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни позив

у нацрт плана детаљне регулације ромског насеља у насељеном месту Попинци

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни увид

Студија о процени утицаја на животну средину за пројекат Погон за производњу прашкастих и течних производа за завршне радове у грађевинарству

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Рани јавни увид

Поводом израде плана детаљне регулације за к.п.бр. 682/6, 682/13, 682/14 и 682/15 и део к.п.бр. 1753, к.о. Суботиште

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни позив

за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Пећинци за 2020. годину

Јавни позив

за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Пећинци за 2020. годину

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде за грађевинску парцелу к.п. бр.566/50 к.о. Шимановци за изградњу пословно-складишног објекта

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде за грађевинску парцелу к.п. бр.3678 к.о. Шимановци за изградњу пословног објекта бензинске пумпе

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта са архитектонско-урбанистичком разрадом локације за изградњу самоуслужне аутоперионице у Пећинцима на к.п. 1444/1 к.о. Пећинци

Рани јавни увид

поводом израде Плана детаљне регулације ромског насеља у месту Попинци

Јавни оглас

за давање у закуп пословне просторије у Карловчићу

Јавна расправа

поводом израде Стратегије одрживог развоја општине Пећинци од 2019 до 2029. године

Јавна расправа биће одржана у периоду од 13.06.2019. године до 20.06.2019. године.

Јавни позив

за презентацију Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде за изградњу производно-складишно-пословног комплекса на К.П. 561/8 К.О. Шимановци

Рани јавни увид

поводом израде Плана детаљне регулације Блока Б-2-13 у радној зони насеља Шимановци

Јавни позив

за презентацију Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде за грађевинску парцелу К.П. БР. 1806/20 К.О. Шимановци, за изградњу складишно-пословног објекта логистички центар "КЛП БЕТ"

Рани јавни увид

поводом израде Плана детаљне регулације за саобраћајницу Ц-37 и К.П. 3183/14 К.О. Шимановци

Јавни оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци у КО Карловчић

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта са архитектонско-урбанистичком разрадом локације за изградњу стамбеног објекта на к.п. 3747/2 к.о. Купиново

Јавни позив

за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз набавку грађевинског материјала за побољшање услова становања

Јавни оглас

о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину

Оглас

за давање у закуп пословне просторије у Пећинцима

Оглас

за давање у закуп пословне просторије у Пећинцима

Оглас

за давање у закуп пословне просторије у Пећинцима

Оглас

за давање у закуп пословне просторије у Пећинцима

Оглас

за давање у закуп пословне просторије у Пећинцима

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци у КО Шимановци

Јавни оглас

за давање у закуп пословног простора у Шимановцима

Јавни оглас

за давање у закуп јавне површине на одређено време ради постављања мањих монтажних објеката - киоска у месту Пећинци

Јавни оглас

за давање у закуп пословног простора у Пећинцима

Оглас

за прикупљање писмених понуда за давање у закуп пијачних тезги (робни и зелени) део на пијаци у насељеном месту Шимановци

Јавни оглас

за давање у закуп пословних просторија у Шимановцима

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта бр: 01-02/2019 урбанистичко-архитектонска разрада реконструкције магацина у пословни објекат са доградњом на к.п. бр. 2314/1 к.о. Шимановци у Шимановцима

Јавни позив

за презентацију Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде за грађевинску парцелу К.П. бр. 2171/2 К.О. Шимановци доградња пословног комплекса

Јавни позив

за презентацију Урбанистичког пројекта са архитектонско-урбанистичком разрадом локације за доградњу и реконструкцију основне школе у Купинову

Јавни увид

у Нацрт Плана детаљне регулације зоне центра насеља Доњи Товарник

Оглас

за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Пећинци

Јавни оглас

о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта са архитектонско-урбанистичком разрадом локације за изградњу пословно-индустријског објекта у Шимановцима на к.п. 3035/25 к.о. Шимановци

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Рани јавни увид

поводом израде Плана генералне регулације насеља Суботиште и привредно радних зона у КО Суботиште

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонско решење планиране адаптације и промене намене пословног објекта за смештај транспортних контејнера камионског саобраћаја са управном зградом у пословно-производно-складишни објекат (објекат за селектовање, љуштење, печење и паковање пољопривредних производа из увоза и домаће производње) и изградња складишта у Шимановцима на к.п. бр. 2328/2 и 2328/3 к.о. Шимановци

Јавни оглас

за давање у закуп пословних просторија у Дечу

Јавни оглас

за давање у закуп пословних просторија у Шимановцима

Јавни оглас

за давање у закуп јавне површине на одређено време ради пастављања монтажног објеката у Шимановцима

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде за грађевинске парцеле к.п. бр. 2315 и 2316/1 к.о. Шимановци за изградњу пословно-производно-складишног објекта

Јавни увид

Студија о процени утицаја на животну средину за пројекат Фарма за тов јунади административно санитарни објекат у функцији фарме и ограда комплекса

Јавни позив

за доделу финансијске помоћи најуспешнијим студентима из избегличких, прогнаничких и расељеничких породица на територији АП Војводине

Јавни увид

у нацрт плана детаљне регулације за део радне зоне у к.о. Шимановци

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта са архитектонско-урбанистичком разрадом локације за доградњу пословно-производног комплекса, магацином у служби основне намене у Шимановцима на к.п. 3041/7 к.о. Шимановци

Јавни оглас

о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта урбанистичко – архитектонска разрада локације планиране доградње пословног комплекса са станицом за снабдевање горивом „Ратар“ Шимановци на к. п. бр. 1015 к.о. Шимановци

Оглас за јавну лицитацију

за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Пећинци

Јавни увид

студије о процени утицаја на животну средину за пројекат Производно складишни објекат-производња прашкастих материја и фасадног програма за завршне радове у грађевинарству

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта са архитектонско-урбанистичком разрадом локације за доградњу кланице са прерадом меса у Суботишту, К.П. 682/6 К.О. Суботиште

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде за грађевинску парцелу К.П. бр.1746/22 К.О. Шимановци за изградњу пословног објекта

Јавни позив

за учешће у Јавној расправи о Нацрту Одлуке о буџету општине Пећинци за 2019. годину

Јавни оглас

За давање у закуп грађевинског земљишта изван грађевинског подручја у сврху пољопривредне обраде путем јавног надметања

Обавештење

о пријему захтева за измену и допуну дозволе за управљање отпадом на територији општине Пећинци

Јавни оглас

за продају путем јавног надметања неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Пећинци у КО Шимановци

Оглас

за избор корисника за доделу помоћи у виду хуманитарних пакета хране социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица са боравиштем на територији општине Пећинци

Оглас

за избор корисника за пружање хуманитарне помоћи у виду доделе једнократне новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица са боравиштем на територији општине Пећинци

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни увид

за пројекат Погон за производњу каблова за аутомобилску индуструју

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни увид

у Нацрт Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији општине Пећинци

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Јавне консултације

за План управљања заштитом животне средине за Пројекат појачаног одржавања државног пута IА реда бр. 3 деоница: Петља Рума-Петља Пећинци

Јавни увид

у Нацрт Плана детаљне регулације "Хумано гробље" села Сибач КО Сибач Општина Пећинци

Јавни оглас

за давање у закуп пословне просторије у Пећинцима

Јавни оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци у КО Шимановци

Јавни оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења непокретности у јавној својини општине Пећинци у КО Доњи Товарник

Јавни оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци у КО Ашања

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Рани јавни увид

поводом израде плана детаљне регулације за део радне зоне у КО Шимановци

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта урбанистичко–архитектонске разраде за изградњу производно-складишно-пословног комплекса на к.п. 561/8 К.О. Шимановци

Обавештење

грађанима за увид у посебан бирачки списак ради вршења промена – упис, брисање, измена, допуна или исправка

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Рани јавни увид

поводом израде плана детаљне регулације зоне центра насеља Доњи Товарник

Оглас

за давање у закуп пословне просторије у Карловчићу

Оглас

за давање у закуп пословне просторије у Пећинцима

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни позив

за регресирање трошкова превоза ученика средњих школа за школску 2018/2019. годину

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Оглас

за давање у закуп пословне просторије у Пећинцима

Измена огласа

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци у КО Шимановци

Рани јавни увид

поводом израде измена и допуна Плана генералне регулације насеља Пећинци и Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне регулације насеља Пећинци

Јавни позив

за презентацију Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде за доградњу комплекса Сика

Јавни позив

за презентацију Урбанистичког пројекта са архитектонско-урбанистичком разрадом локације за доградњу пословног комплекса Open mind

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци у КО Брестач

Рани јавни увид

поводом израде плана детаљне регулације за катастарску парцелу број 1470 и 1472/1 к.о. Обреж

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци у КО Шимановци

Јавни позив

за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи на територији општине Пећинци

Јавни позив

за презентацију Урбанистичког пројекта са архитектонско-урбанистичком разрадом локлације за изградњу складишно-пословног објекта у Шимановцима

Обавештење

о Јавном увиду у Студију о процени утицаја на животну средину

Оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења наизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта за изградњу магацина металне робе и алата у Шимановцима на катастарској парцели бр. 419/1 и 420/1 к.о. Шимановци

Јавни позив

за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз набавку грађевинског материјала за побољшање услова становања

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни позив

за презентацију Урбанистичког пројекта Урбанистичко архитектонско решење планиране изградње пословних и пратећих објеката у комплексу ДОО „Цхемицал Агросава“ на к.п.бр. 566/22, 566/5 и 566/9 К.О. Шимановци

Јавни позив

за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Пећинци за 2019. годину

Јавни позив

за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Пећинци за 2019. годину

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни оглас

о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде за грађевинску парцелу к.п. бр. 1750/14 к.о. Шимановци за доградњу пословног објекта

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде за грађевинску парцелу к.п. бр. 1806/14 и 1806/16 к.о. Шимановци за изградњу пословног објекта

Јавни увид

у нацрт плана детаљне регулације дела блока Б-4-15 са ободним улицама у радној зони насеља Шимановци, општина Пећинци

Јавни оглас

за давање у закуп пословне просторије у Пећинцима

Јавни оглас

за давање у закуп пословне просторије у Шимановцима

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни позив

корисницима пољопривредног земљишта у државној својини које је било предмет контроле републичког пољопривредног инспектора на територији општине Пећинци

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни оглас

за прикупљање писмених понуда за давање у закуп пијачних тезги на пијацама у Пећинцима и Шимановцима

Поновни јавни увид

у нацрт плана детаљне регулације локалитета „Споменик“ уз СРП „Обедска бара“ у КО Ашања

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта са архитектонско-урбанистичком разрадом локације за изградњу стамбено-пословног објекта у Шимановцима на катастарској парцели бр. 750/6 к.о. Шимановци општина Пећинци

Јавни увид

у Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат Базна станица мобилне телефоније НС2348 03 СМ Деч

Јавни позив

за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом 30 монтажних кућа

Обавештење

о пријему захтева за издавање дозволе за третман неопасног отпада

Обавештење

o поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта са архитектонско-урбанистичком разрадом локације за изградњу пословног објекта са складиштем у Шимановцима на катастарској парцели бр. 3035/22 к.о. Шимановци општина Пећинци

Јавни увид

за Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат Изградња објеката штала за тов јунади

Јавни увид

у нацрт плана детаљне регулације дела радне зоне број 1 у К.О. Шимановци

Јавни увид

у нацрт плана детаљне регулације везне улице између улице Браће Видаковића и Посавског одреда и међумесне аутобуске станице у насељу Пећинци у К.О. Пећинци

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде за изградњу складишно-пословног објекта п+0-п+1 са портирницом на кат. Парцели. бр. 1746/51 К.О.Шимановци

Јавни позив

za prezentaciju urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade za građevinsku parcelu k.p. br. 2171/2 K.O.Šimanovci za dogradnju poslovnog objekta

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта Урбанистичко-архитектонске разраде за грађевинску парцелу к.п. бр. 3771, 411, 412 и 413 К.О.Шимановци за доградњу пословног објекта за изградњу пословно-магацинског објекта

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта Урбанистичко-архитектонске разраде за грађевинску парцелу К.П. бр. 588 К.О.Шимановци за изградњу пословно-магацинског објекта

Оглас

за давање у закуп пословне просторије у Пећинцима

Оглас

за давање у закуп пословних просторија у Шимановцима

Јавни увид

у нацрт плана детаљне регулације радне зоне у насељу Сибач - измене и допуне плана детаљне регулације радних зона 1.6, 10.1 и 10.2 у општини Пећинци

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни позив

за презентацију УП бр. 1/6-1/18 урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонско решење планиране адаптације, доградње и промене намене производно-пословно-стамбеног објекта у објекат за производњу и дистрибуцију готове хране на к.п. бр. 3040/1, 3040/2 и 3040/3 К.О. Шимановци

Оглас

за давање у закуп пословног простора - зграде у Доњем Товарнику

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта са архитектонско-урбанистичком разрадом локације за изградњу стамбеног објекта за избегла лица у Шимановцима

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта за уређење катастарске парцеле бр. 1469/2 К.О. Обреж, општина Пећинци

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни оглас

за давање у закуп пословних просторија у Шимановцима

Обавештење

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

Јавни позив

за доделу једнократне финансијске помоћи студентима основних академских студија на територији АП Војводине

Рани јавни увид

поводом израде Плана детаљне регулације за К.П. бр. 2285 КО Шимановци

Оглас

за давање у закуп пословне просторије у Шимановцима

Оглас

за давање у закуп јавне површине на одређено време ради постављања монтажног објеката – у месту Шимановци

Јавни позив 55-6/2018-3-IV

за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 15 стамбених јединица са могућношћу куповине на територији Општине

Оглас

за давање у закуп пословне просторије у Ашањи

Оглас

за давање у закуп пословних просторија у Шимановцима

Оглас

за давање у закуп јавне површине на одређено време ради пастављања мањих монтажних објеката – киоска у месту Карловчић

Јавни позив бр. 55-5/2018-1-IV

за избор корисника помоћи намењене побољшању услова становања породица избеглица које су биле корисници програма куповине сеоске куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије остварених продајом доплатне поштанске марке, кроз доделу помоћи у виду грађевинског материјала и друге опреме за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом

Оглас

за постављање помоћника председника за економски развој и стратешки маркетинг општине Пећинци

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта за изградњу на катастарској парцели 1746/47 К.О. Шимановци – производни комплекс компаније „Robert Bosch“ д.о.о.

Расписује: Одељење за урбанизам и имовинско правне послове; Јавна презентација ће бити одржана од 25. јануара до 31. јануара 2018. године

Рани јавни увид

поводом израде измене и допуне Плана детаљне регулације радних зона 1.6, 10.1 и 10.2 у општини Пећинци.

Објављује: Општина Пећинци – Општинска управа, Одељење за урбанизам и имовинско правне послове; Датум објаве: 20.12.2017. године; Рани јавни увид у трајању од 15 дана одржаће се од 21. децембра 2017. године до 4. јануара 2018.године.

ЈАВНИ ПОЗИВ

за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине две стамбене јединице намењене за решавање стамбених потреба избеглица на територији Републике Србије

Расписује: Комесаријат за избеглице и миграције Република Србија; Рок за пријаву: 01.02.2018. године

Јавни увид

у нацрт измене и допуне Плана генералне регулације насеља Шимановци и Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне регулације насеља Шимановци

Расписује: Одељење за урбанизам и имовинско правне послове Општинске управе Општине Пећинци; Датум објаве: 01.12.2017. године; Јавни увид траје од 01.12.2017. године до 01.01.2018. године;

Јавни оглас 55-25/2017-I

За избор корисника за доделу помоћи у виду хуманитарних пакета хране социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица са боравиштем на територији општине Пећинци

Објављује: Комисија за избор корисника; Датум објаве: 27.11.2017. године; Рок за подношење захтева: 12.12.2017. године

Јавни оглас 55-24/2017-I

За избор корисника за пружање хуманитарне помоћи у виду доделе једнократне новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица са боравиштем на територији општине Пећинци

Објављује: Комисија за избор корисника; Датум објаве: 27.11.2017. године; Рок за подношење захтева: 12.12.2017. године

Јавни оглас 775/2017

о спровођењу поступка јавног надметања за давање у закуп пословне просторије у Пећинцима

Расписује: ЈП "Грађевинско земљиште, пројектовање и путеви општине Пећинци"; Датум расписивања: 31.10.2017.године; Рок за достављање пријава: 15.11.2017. године, у 12.00 часова;

Јавни оглас

за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Пећинци

Расписује: Општина Пећинци - председник Општине; Датум објаве: 17.10.2017. године; Рок за достављање пријава: 27.10.2017. године;

Јавни позив

за доделу једнократне финансијске помоћи ученицима средњих школа на територији АП Војводине

Расписује: Фонд за пружање помоћи избеглим прогнаним и расељеним лицима; Рок за пријаву: 01.11.2017. године

Рани јавни увид

Поводом израде измена и допуна Плана генералне регулације насеља Шимановци

Оглашава: Одељење за урбанизам и имовинско правне послове Општинске управе Општине Пећинци; Датум оглашавања: 28.09.2017. године; Рани јавни увид одржаће се од 06.10. до 20. 10. 2017. године.

Рани јавни увид

Поводом израде плана детаљне регулације дела блока Б-4-15 са ободним улицама у радној зони насеља Шимановци, Општина Пећинци

Оглашава: Одељење за урбанизам и имовинско правне послове Општинске управе Општине Пећинци; Датум оглашавања: 22.09.2017. године; Рани јавни увид траје до 06.10.2017. године;

Рани јавни увид

поводом израде плана детаљне регулације везне улице између улица Браће Видаковић и Посавског одреда и међумесне аутобуске станице у насељу Пећинци у КО Пећинци

Оглашава: Одељење за урбанизам и имовинско правне послове Општинске управе Општине Пећинци; Датум оглашавања: 18.09.2017. године; Рани јавни увид траје до 02.10.2017. године;

Јавни увид

у нацрт плана детаљне регулације локалитета „Споменик“ уз СРП „Обедска бара“ у КО Ашања

Оглашава: Одељење за урбанизам и имовинско правне послове Општинске управе Општине Пећинци; Датум оглашавања: 18.09.2017. године; Јавни увид траје до 18.10.2017. године;

Јавни оглас

за давање у закуп грађевинског земљишта у сврху пољопривредне обраде путем јавног надметања

Објављује: ЈП "Грађевинско земљиште, пројектовање и путеви општине Пећинци; Датум оглашавања: 14.09.2017. године; Рок за достављање пријава: 15.10.2017. године, до 12.00 часова;

Јавни оглас

за презентацију Урбанистичког пројекта са урбанистичко – архитектонском разрадом локације за изградњу објекта предшколске установе на катастарским парцелама бр. 1125/21 и 1125/17, к.о. Шимановци, Општина Пећинци

Расписује: Одељење за урбанизам и имовинско правне послове; Датум расписивања: 24.08.2017. године; Презентација траје до 31.08.2017. године;

Рани јавни увид

поводом израде Плана детаљне регулације за део радне зоне бр. 1 у к.о. Шимановци

Расписује: Одељење за урбанизам и имовинско правне послове Општинске управе Општине Пећинци; Датум расписивања: 21.08.2017. године; Рани јавни увид траје од 21.08. до 04.09.2017. године;

Рани јавни увид

у План детаљне регулације "Хумано гробље" села Сибач

Оглашава: Одељење за урбанизам и имовинско правне послове Општинске управе Општине Пећинци; Датум оглашавања: 18.07.201. године; Рани јавни увид траје до 04.08.2017. године;

Јавни оглас 55-16/2017-1-IV

За избор корисника за доделу пакета помоћи у храни за најугроженија домаћинства избеглица и ИРЛ на територији општине Пећинци

Објављује: Комисија за избор корисника; Датум објаве: 12.07.2017. године; Рок за подношење захтева: 19.07.2017. године

Јавни позив

За остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Пећинци за 2018. годину

Расписује: Комисија за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Општине Пећинци; Датум објаве: 05.07.2017. године; Рок за достављање документације: 31.10.2017. године

Јавни позив

За доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Пећинци за 2018. годину

Расписује: Комисија за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Општине Пећинци; Датум објаве: 05.07.2017. године; Рок за достављање документације: 31.10.2017. године

Јавни позив

За пружање помоћи у стамбеном збрињавању избеглих, прогнаних и расељених лица у Војводини путем доделе средстава за откуп сеоских кућа са окућницом у 2017. години

Расписује: Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима; Јавни позив је отворен до: 01. августа 2017. године

Јавни увид

у Нацрт плана детаљне регулације “Биоенергана” у К.О. Суботиште

Оглашава: Одељење за урбанизам и имовинско правне послове Општинске управе Општине Пећинци; Датум оглашавања: 02.06.2017. године; Јавни увид траје: од 05.06. до 05. 07. 2017. године.

Јавни позив 55-12/2017-4-IV

за решавање стамбених потреба избеглица кроз доделу пакета помоћи у грађевинском материјалу на територији општине Пећинци

Објављује: Комисија за избор корисника помоћи; Рок за достављање пријава: 19. јун 2017. године

Јавни оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци у КО Суботиште

Објављује: Јавно предузеће “Грађевинско земљиште, пројектовање и путеви општине Пећинци”; Датум објаве: 15.05.2017. године; Рок за достављање пријава: 30 дана од дана јавног објављивања огласа на интернет страници општине Пећинци, односно до 15. 06. 2017. године у 12 часова.

Јавни оглас

обавештење о пријему захтева за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

Објављује: Општинска управа Општине Пећинци; Датум објаве: 12.05.2017. године; Рок за достављање мишљења и предлога: 01.06.2017. године;

Јавни оглас

за давање у закуп грађевинског земљишта у сврху пољопривредне обраде путем јавног надметања

Расписује: ЈП "Грађевинско земљиште, пројектовање и путеви општине Пећинци"; Датум објаве: 08.05.2017. године; Рок за достављање пријава: 08.06.2017. године;

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта урбанистичко – архитектонска разрада локације планиране изградње фарме за тов свиња и тов јунади на локацији постојеће фарме за тов јунади К.П.Бр. 660/17 и 660/16 К.О. Суботиште

Расписује: Одељење за урбанизам и имовинско правне послове Општинске управе Општине Пећинци; Датум расписивања: 22.02.2017. године; Презентација траје: од 23.02. до 02. 03. 2017. године.

Позив

за додатно радно ангажовање на пословима озакоњења објеката по уговору о привремено повременим пословима

Расписује: Општинска управа Општине Пећинци; Датум објављивања: 13.02.2017. године; Рок за достављање пријаве: 8 дана од дана објављивања позива;

Јавни оглас

за давање у закуп грађевинског земљишта у сврху пољопривредне обраде путем јавног надметања

Расписује: ЈП "Грађевинско земљиште, пројектовање и путеви општине Пећинци"; Датум објаве: 13.02.2017. године; Рок за достављање пријава: 15.03.2017. године;

Javni poziv

за доделу помоћи за економско оснаживање избеглих, прогнаних и расељених лица

Расписује: Комисија за избор корисника помоћи; Јавни позив отворен до 16. 02. 2017. године

Јавни позив

за пружање помоћи путем доделе грађевинског материјала за побољшање услова становања у стамбеним објектима у власништву избеглих, прогнаних или расељених лица са боравиштем, односно пребивалиштем на територији АП Војводине за 2017. годину

Расписује: Комисија за избор корисника помоћи; Датум објављивања: 16. јануар 2017. године; Рок за подношење пријава: 16. фебруар 2017. године

Рани јавни увид

поводом израде плана детаљне регулације “Биоенергана” у К.О. Суботиште

Расписује: Одељење за урбанизам и имовинско правне послове Општинске управе Општине Пећинци; Датум расписивања: 18.01.2017. године; Презентација траје: од 19.01. до 02. 02. 2017. године.

Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта урбанистичко - архитектонске разраде за изградњу ЦНЦ пунионице на к.п. 2193 К.О. Пећинци

Расписује: Одељење за урбанизам и имовинско правне послове Општинске управе Општине Пећинци; Датум објављивања: 19. 01. 2017. године

Јавни оглас

за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Пећинци

Расписује: председница општине Пећинци; Датум објаве: 15.12.2016. године; Рок за достављање пријава за учешће на лицитацији: 27.12.2016. до 12.00 часова.

ЈАВНИ УВИД

У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АРХЕОЛОШКОГ ЛОКАЛИТЕТА „ТВРЂАВА КУПИНИК“

Расписује: Одељење за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине; Датум расписивања: 21.11.2016. године; Презентација траје: од 21.11.2016. до 21.12.2016.

РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛОКАЛИТЕТА „СПОМЕНИК“ УЗ СРП „ОБЕДСКА БАРА“ У КО АШАЊА

Расписује: Одељење за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине; Датум расписивања: 10.11.2016. године; Презентација траје: од 17.11.2016. до 01.12.2016.

Јавни оглас

за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп 12 послових просторија-локала у Шимановцима

Расписује: Дирекција за изградњу општине Пећинци; Датум објаве: 04.11.2016.; Рок за достављање пријаве: 06.11.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за измену и допуну интегралне дозволе за управљање отпадом на територији општине Пећинци

Расписује: Одељење за привреду, локални економски развој, заштиту животне средине и инспекцијске послове Општинске управе општине Пећинци; Датум објаве: 31.10.2014. године; Рок за достављање мишљења и предлога је 14.11.2016. године

Општина Пећинци и Одељење за привреду, локални економски развој, заштиту животне средине и инспекцијске послове Општинске управе општине Пећинци на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Сл. Гласник РС“ број 36/09 и 88/10) обавештава јавност да је оператер „SSC METAL“ д.о.о. Карловчић, Шпајанска бб (регистровано у АПР са матичним бројем 17571699 и шифром претежне делатности 4677 трговина на велико отпацима и остацима) дана 26.10.2016. године поднео захтев за измену и допуну Решења за издавање интегралне дозволе за управљање отпадом-складиштење и механички третман неопасног отпада (број предмета 501-76/2014-III-05 од 08.09.2014. године).

Активности које овај оператер предузима је управљање неопасним отпадом -складиштење и механички третман обојених метала и њихових легура, разних врста филтера (катализатора), прохрома и електронског отпада као што су матичне плоче компјутера. Промена која се захтева је допуна дозволе за управљање неопасним отпадом складиштење отпадне пластике и пластичне амбалаже, стаклене амбалаже, истрошених батерија (индексног броја по каталогу отпада16 06 04 и 16 06 05) истрошених пнеуматика и складиштење и механички третман отпадног намештаја и неопасног медицинског отпада (индексних бројева 08 01 01 и 18 01 04) такође на локацији оператера у Карловчићу, Шпајанска бб на катастарској парцели 1831 к.о. Карловчић.

Увид у поднет Захтев се може извршити у Одељење за привреду, локални економски развој, заштиту животне средине и инспекцијске послове Пећинци, Слободана Бајића 5, канцеларија 22 на првом спрату у времену од 08-14h.

Рок за достављање мишљења и предлога је 14.11.2016. године писмено на поменуту адресу надлежног органа: или електронски на email branislav.maksimovic@pecinci.org.

Оглас

За избор корисника за пружање хуманитарне помоћи у виду доделе дрва за огрев социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица са боравиштем на територији Општине Пећинци

Расписује: Комисија за избор корисника помоћи; Датум објављивања: 20.09.2016. године; Рок: 03.10.2016. године

Јавни увид

У нацрт плана детаљне регулације “Северна обилазница Пећинаца (Општински пут Л-12)”

Време: 21.09. – 21.10.2016. радним данима од 9 до 14 часова у згради Општине Пећинци


Јавни увид

У нацрт плана детаљне регулације блока 5-2 у радној зони “Југ” у КО Пећинци (са одвајањем путног коридора)

Време: 21.09. – 21.10.2016. радним данима од 9 до 14 часова у згради Општине Пећинци


Јавни позив

за доделу једнократне финансијске помоћи ученицима средњих школа на територији АП Војводине

Расписује: Фонд за пружање помоћи избеглим прогнаним и расељеним лицима; Рок: 15.10.2016. године


Одлука

о решавању стамбених потреба избеглица доделом помоћи при куповини сеоске куће са окућницом и доделом пакета помоћи са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броју освојених бодова бр. 55-56-44/2015-IV

Расписује: Комисија за избор корисника помоћи; Датум објављивања: 15.09.2016. године;


Оглас

за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

Расписује: председница општине Пећинци; Датум објаве: 13.09.2016. године; Рок за достављање пријава за учешће на лицитацији: 23.09.2016. до 12.00 часова.


Јавни позив

за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Пећинци за 2017. годину

Расписује: Председник Општине Пећинци; Датум објаве: 24.08.2016. године; Рок за достављање документације: 31.10.2016. године


Јавни позив

за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Пећинци за 2017. годину

Расписује: Председник Општине Пећинци; Датум објаве: 23.08.2016. године; Рок за достављање документације: 31.10.2016. године


ОГЛАС

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци

Расписује: Дирекција за изградњу општине Пећинци ЈП"; Датум: 22.04.2016. године;


ОГЛАС

за давање у закуп јавне површине на одређено време у сврху забавног садржаја за децу

Расписује: Дирекција за изградњу општине Пећинци ЈП"; Датум објављивања: 20.04.2016. године;


Увид

у јединствени бирачки списак ради вршења промена (упис, брисање, измена, допуна или исправка) – избори за посланике у Скупштини АП Војводине

Општинска управа Општине Пећинци; Датум: 23.03.2016. године; Рок: 08.04.2016. године


ЈАВНИ ПОЗИВ

за презентацију Урбанистичког пројекта – Урбанистичко архитектонско решење за изградњу пословног објекта на К.П. бр. 1686/7 к.о. Пећинци

Расписује: Одељење за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине; Датум расписивања: 16.03.2016. године; Презентација траје: од 17.03.2016. до 23.03.2016.


ОГЛАС

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци

Расписује: Дирекција за изградњу општине Пећинци ЈП"; Датум објављивања: 13.03.2016. године;


РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 5-2 У РАДНОЈ ЗОНИ „ЈУГ“ У К.О. ПЕЋИНЦИ (са одвајањем путног коридора)

Расписује: Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Општине Пећинци; Датум објаве: 10.03.2016. године; Јавни увид траје од 14. до 28.03.2016. године


Увид

у јединствени бирачки списак ради вршења промена (упис, брисање, измена, допуна или исправка)

Општинска управа Општине Пећинци; Датум: 05.03.2016. године; Рок: 08.04.2016. године


ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу средстава за економско оснаживање избеглих, прогнаних и расељених лица у Војводини кроз доходовне активности породица

Расписује: Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима; Јавни позив је отворен до 01.03.2016. године;


ОГЛАС

за давање у закуп јавне површине на одређено време ради пастављања мањих монтажних објеката – киоска у месту Пећинци

Расписује: Надзорни одбор ЈП "Дирекција за изградњу општине Пећинци"; Датум објављивања: 22.01.2016. године; Рок: до 22.02.2016. у 12 часова


ЈАВНИ ПОЗИВ 55-56-2/2015-IV

за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи на територији општине Пећинци

Расписује: Комисија за избор корисника помоћи; Датум објављивања: 04.01.2016. године; Рок за подношење пријава: 18.02.2016. године.


ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ЗАКУПАЦА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СТАНОВИМА У СВОЈИНИ ГРАЂАНА, ЗАДУЖБИНА И ФОНДАЦИЈА

Расписује: Одељење за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине;


Ј А В Н И П О З И В

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЗА ДЕО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 1146 КО ДЕЧ

Расписује: Одељење за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине; Јавни увид ће бити одржан од 23.12. до 30.12.2015. године, сваког радног дана од 9 до 13 часова


ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за измену и допуну интегралне дозволе за управљање отпадом на територији општине Пећинци

Рок за достављање мишљења и предлога је 17.12.2015. године писмено на поменуту адресу надлежног органа: или електронски на email branislav.maksimovic@pecinci.org


Оглас

за давање у закуп јавне површине на одређено време ради постављања мањих монтажних објеката - киоска у месту Шимановци

Расписује: Надзорни одбор ЈП "Дирекција за изградњу општине Пећинци"; Датум објављивања: 01.12.2015. године; Рок: до 30.12.2015. у 10 часова


ЈАВНИ ПОЗИВ број 55-53-4/2015-IV

за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом 14 пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања на територији општине Пећинци

Расписује: Комисија; Рок за достављање пријава: 31.12.2015. године


РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде Плана детаљне регулације Археолошког локалитета "Тврђава Купиник"

Расписује: Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Општине Пећинци; Датум објаве: 09.11.2015. године; Јавни увид траје од 16. до 30.11.2015. године


ЈАВНИ ОГЛАС

Поновни јавни увид у нацрт Плана генералне регулације насеља Шимановци и у Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне регулације насеља Шимановци

Расписује: Одељење за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине; Датум расписивања: 23.10.2015. године; Јавни увид ће бити одржан од 24.10.2015. до 07.11.2015. године, сваког радног дана од 09 до 14 часова.


ОГЛАС

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци - к.п. 1147/7 ко Деч

Расписује: ЈП "Дирекција за изградњу општине Пећинци", Рок: 26.11.2015. године у 12 часова


Ј А В Н И П О З И В

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ПАРЦЕЛУ К.П. БР. 1746/45 К.О. ШИМАНОВЦИ ЗА ДОГРАДЊУ ПОСЛОВНО-СКЛАДИШНОГ ПРОИЗВОДНОГ КОМПЛЕКСА

Расписује: Одељење за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине; Јавни увид ће бити одржан од 15.10.2015. до 22.10.2015. године, сваког радног дана од 10 до 14 часова.


ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПАКЕТА ПОМОЋИ У ХРАНИ ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈА ДОМАЋИНСТВА ИЗБЕГЛИЦА И ИРЛ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ

Расписује: Комисија; Рок за достављање пријава: 05.10.2015. до 16.10.2015. године


Јавна расправа

Нацрта Одлуке о општинским административним таксама

На основу члана 38. Статута општине Пећинци („Службени лист општина Срема“ број 29/08 и 38/09) отвара се јавна расправа у вези Нацрта Одлуке о општинским административним таксама која ће се одржати у периоду од 18.09.2015. до 25.09.2015. године, а по окончању јавне расправе Одељење за општу управу и заједничке послове сачиниће коначну верзију Нацрта Одлуке и упутити је на даље разматрање и усвајање.

Примедбе и сугестије на нацрт ове одлуке можете поднети на мејл адресу nacelnik.ou@pecinci.org или путем писарнице Општинске управа Општине Пећинци, Слободана Бајића број 5, 22410 Пећинци, са назнаком:

ЈАВНА РАСПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Примедбе и сугестије које пристигну након горе назначеног рока неће се уважити.

НАЦРТ ОДЛУКЕ


ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ПРУЖАЊЕ НОВЧАНЕ ХУМАНИТАРНЕ ПОМОЋИ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА СА БОРАВИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ

Расписује: Комисија; Рок за достављање пријава: 16.09.2015. до 02.10.2015. године


ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ПРУЖАЊЕ ХУМАНИТАРНЕ ПОМОЋИ У ВИДУ ДОДЕЛЕ ДРВА ЗА ОГРЕВ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА СА БОРАВИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ

Расписује: Комисија; Рок за достављање пријава: 16.09.2015. до 02.10.2015. године


ЈАВНИ ОГЛАС

Јавни увид у нацрт Плана генералне регулације насеља Шимановци и у Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне регулације насеља Шимановци

Расписује: Одељење за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине; Датум расписивања: 25.08.2015. године; Јавни увид ће бити одржан од 26.08.2015. до 25.09.2015. године, сваког радног дана од 09 до 14 часова.


Јавни позив 320-30/2015-III

за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Пећинци за 2016. годину

Расписује: Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Пећинци; Датум објаве: 29.07.2015. године; Рок за подношење захтева: 30.10.2015. године;


ОГЛАС

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци - к.п. 1147/7 ко Деч

Расписује: ЈП "Дирекција за изградњу општине Пећинци", Рок: 26.10.2015. године у 12 часова


ОГЛАС

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци - к.п. 551/47 ко Шимановци

Расписује: ЈП "Дирекција за изградњу општине Пећинци", Рок: 26.10.2015. године у 12 часова

ОГЛАС

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта на к.п. 601/1 ко Обреж у јавној својини општине Пећинци

Расписује: ЈП "Дирекција за изградњу општине Пећинци", Рок: 26.10.2015. године у 12 часова


ОГЛАС

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта на к.п. 1299/5 ко Доњи Товарник у јавној својини општине Пећинци

Расписује: ЈП "Дирекција за изградњу општине Пећинци", Рок: 26.10.2015. године у 12 часова


ЈАВНИ ПОЗИВ број 55-26-3/2015-IV

ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА, КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ

Расписује: Комисија за избор корисника за доделу помоћи за економско оснаживање породица избеглица, кроз доходовне активности; Датум објаве: 17.07.2015. године; Рок за достављање пријава: 17.08.2015. године


ЈАВНИ ОГЛАС

О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ У ПЕЋИНЦИМА

Расписује: Дирекција за изградњу општине Пећинци; Датум: 14.07.2015. године;


ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО – АРХИТЕКТОНСКА РАЗРАДА ИЗГРАДЊЕ СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА на к.п.бр. 1696/17 к.о. Пећинци у Пећинцима

Расписује: Општинска управа Општине Пећинци - Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине; Датум објаве: 07.07.2015. године; Термин: од 15.07.2015. до 22.07.2015. године, сваког радног дана од 10 до 14 часова


ПОНОВЉЕНИ ОГЛАС

О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ У БРЕСТАЧУ- ТРЕЋИ РАСПИС

Расписује: Дирекција за изградњу општине Пећинци; Датум: 06.07.2015. године;


ОГЛАС

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци

Расписује: ЈП "Дирекција за изградњу општине Пећинци"; Датум објаве: 20.03.2015. године; Рок: 20.05.2015. године године до 12 часова.


ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО – АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ПАРЦЕЛУ К.П.БР. 558/14 К.О. ШИМАНОВЦИ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА

Расписује: Одељење за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине; Датум расписивања: 02.03.2015. године; Јавна презентација Урбанистичког пројекта ће бити одржана од 06. 03. 2015. до 13.03.2015. године, сваког радног дана од 10 до 14 часова.


ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО – АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ПАРЦЕЛУ К.П.БР. 548/11 К.О. ШИМАНОВЦИ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА

Расписује: Одељење за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине; Датум расписивања: 05.02.2015. године; Јавна презентација Урбанистичког пројекта ће бити одржана од 14. 02. 2015. до 21.02.2015. године, сваког радног дана од 10 до 14 часова


ОБАВЕШТЕЊЕ

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја

Објављује: Одељење за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Пећинци; Носилац пројекта: „БОМЕТАЛ“ д.о.о. Нова Пазова, Деспота Стефана 109; Предметни пројекат је Пословно производни објекат-производња везивних елемената у машинству


ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО – АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ УРЕЂЕЊА ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ на к.п. бр. 672 и 674 у ПЕЋИНЦИМА

Расписује: Одељење за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине; Датум расписивања: 03.02.2015. године; Јавна презентација ће бити одржана од 12.02.2015. до 19.02.2015. године, сваког радног дана од 10 до 14 часова.


Оглас

За избор кандидата за радна места: 1. стручни сарадник за послове саобраћаја на неодређено време-1 извршилац; 2. стручни сарадник за послове уређивања грађевинског земљишта на неодређено време-1 извршилац

Расписује: ЈП "Дирекција за изградњу општине Пећинци"; Рок: 8 од дана када објављивања у новинама Националне службе за запошљавање „Послови“ - 28.01.2015. године.


Јавни оглас

за постављање помоћника председника за економски развој и стратешки маркетинг општине пећинци

Расписује: Општина Пећинци; Рок: 15 дана од дана објављивања огласа у Новинама НСЗ

ОГЛАС (28.01.2015)


Оглас

за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

Расписује: председница општине Пећинци; Датум објаве: 16.01.2015. године; Рок за достављање пријава за учешће на лицитацији: 30.01.2015. до 12.00 часова.


Јавни позив

за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба доделом 120 монтажних кућа избеглицама који поседују земљиште на коме је дозвољена индивидуална стамбена градња

Расписује: Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба доделом 120 монтажних кућа; Рок за подношење пријаве са потребном документацијом 19. децембар 2014. године.


Јавни оглас

за избор корисника за пружање новчане хуманитарне помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица са боравиштем на територији општине Пећинци

Расписује: Комисија за избор корисника за доделу новчане хуманитарне помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији општине Пећинци; Датум објаве: 03.11.2014. године; Рок за подношење захтева: 14.11.2014. године.


Јавни оглас 55-46-1/2014-IV

За избор корисника за доделу пакета помоћи у храни за најугроженија домаћинства избеглица и ИРЛ на територији општине Пећинци

Расписује: Комисија за избор корисника за доделу пакета помоћи у храни за најугроженија домаћинства избеглица и интерно расељених лица; Датум објаве: 02.10.2014. године; Рок за подношење захтева: 13.10.2014. године.


ОГЛАС

ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ПРУЖАЊЕ ХУМАНИТАРНЕ ПОМОЋИ У ВИДУ ДОДЕЛЕ ДРВА ЗА ОГРЕВ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА СА БОРАВИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ

Расписује: Комисија за избор корисника за доделу хуманитарне помоћи у виду огревног дрвета социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији општине Пећинци; Рок за достављање пријава: 01.10.2014. године.


Јавни оглас

за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

Расписује: председница општине Пећинци; Датум објаве: 12.09.2014. године; Рок за достављање пријава за учешће на лицитацији: 03.10.2014. до 12.00 часова.

Обавештење

о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину