Republika Srbija Општина Пећинци
Autonomna Pokrajina Vojvodina Општина Пећинци
Општина Пећинци

Локални регистар извора загађивања

Податке за Локални регистар извора загађивања достављају привредна друштва и друга правна лица и предузетници која испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитета у одговарајућим привредним делатностима, као што је наведено у Листи 2 Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупупљања података (''Сл. гласник РС'' бр. 91/2010 и 10/2013).

За потребе регистра прикупљају се:

 • подаци о загађујућим материјама које се емитују у животну средину, а које су дате у списку загађујућих материја,
 • општи подаци о извору загађивања – Образац 1, загађујућим материјама које се емитују у ваздух – Образац 2, воду – Образац 3, тло - Образац 4, као и
 • подаци о количинама и карактеристикама неопасног и опасног отпада који се генерише приликом обављања предметне делатности - Образац 5.

Потребно је у складу са упутством, у електронској форми попунити приложене обрасце и материјал доставити најкасније до 31. марта текуће године за податке из претходне године и то на следећи начин:

 1. један комплет образаца у папирној форми укоричен у јединствен документ, прописно потписан и оверен од стране одговорног лица на адресу:

  Општинска управа општине Пећинци
  Одељење за привреду, ЛЕР, заштиту животне средине и инспекцијске послове
  ул. Слободана Бајића бр. 5
  22410 Пећинци

 2. један комплет образаца електронски на е-маил адресу lokalni.registar@pecinci.org. Контакт телефон за све додатне информације: 022/400-725.