Republika Srbija Општина Пећинци
Autonomna Pokrajina Vojvodina Општина Пећинци
Општина Пећинци

ЛОКАЛНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА


ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА КУПИНОВОПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА СУБОТИШТЕ И ПРИВРЕДНО-РАДНИХ ЗОНА У КО СУБОТИШТЕ

План детаљне регулације радних зона 1.6, 10.1 и 10.2 у Општини Пећинци

План детаљне регулације "Центар насеља Шимановци"

План детаљне регулације дела радне зоне 5.2 КО Шимановци

План детаљне регулације "Запад I" у атару КО Шимановци

План детаљне регулације блока 5-2 у радној зони "Југ" у КО Пећинци

План детаљне регулације "Биоенергана" КО Суботиште

План детаљне регулације за део радне зоне 1 у КО Шимановци

План детаљне регулације „Сервисна саобраћајница Шимановци – Пећинци“

ПДР блока Б-2-13 у радној зони насеља Шимановци у КО Шимановци

ПДР за део радне зоне у КО Шимановци

ПДР за део саобраћајнице Ц-39 и К.П. бр. 3101/2, 3102 и 3103 К.О. Шимановци

ПДР за коридор планиране саобраћајнице Ц-22 у К.О. Шимановци и парцеле број 2175, 2304 и 2305 К.О. Шимановци

ПДР за катастарску парцелу број 2285 КО Шимановци

ПДР дела блока Б-4-15 са ободним улицама у радној зони насеља Шимановци, општина Пећинци