Republika Srbija OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta

LOKALNI INFORMACIONI SISTEM PLANSKIH DOKUMENATA
Plan detaljne regulacije radnih zona 1.6, 10.1 i 10.2 u opštini Pećinci

Plan detaljne regulacije "Centar naselja Šimanovci"

Plan detaljne regulacije dela radne zone 5.2 KO Šimanovci

Plan detaljne regulacije "Zapad I" u ataru KO Šimanovci

Plan detaljne regulacije bloka 5-2 u radnoj zoni "Jug" u KO Pećinci

Plan detaljne regulacije "Bioenergana" KO Subotište

Plan detaljne regulacije za deo radne zone 1 u KO Šimanovci

Plan detaljne regulacije „Servisna saobraćajnica Šimanovci – Pećinci“

PDR bloka B-2-13 u radnoj zoni naselja Šimanovci u KO Šimanovci

PDR za deo radne zone u KO Šimanovci

PDR za deo saobraćajnice C-39 i K.P. br. 3101/2, 3102 i 3103 K.O. Šimanovci

PDR za koridor planirane saobraćajnice C-22 u K.O. Šimanovci i parcele broj 2175, 2304 i 2305 K.O. Šimanovci

PDR za katastarsku parcelu broj 2285 KO Šimanovci

PDR dela bloka B-4-15 sa obodnim ulicama u radnoj zoni naselja Šimanovci, opština Pećinci