Republika Srbija OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta

Centar za socijalni rad Pećinci

Adresa: Ulica Slobodana Bajića 5, 22410 Pećinci
Tel: 022/2436-028; 022/2435-240
E-mail: socpecinci@yahoo.com
Web: www.socpecinci.rs

Direktor: Biljana Jovičić, diplomirani socijalni radnik

Centar za socijalni rad “Pećinci” u Pećincima je osnovan 1990. godine sa ciljem zadovoljavanja potreba građana u oblasti socijalne i porodično pravne zaštite a u skladu sa zakonskim propisima.

Centar za socijalni rad kao Ustanova socijalne zaštite i kao organ starateljstva vrši javna ovlašćenja i obezbeđuje ostvarivanje određenih prava od opšteg interesa i obavlja poslove koji su mu povereni od Republike u skladu sa:

  • Zakonom o socijalnoj zaštiti
  • Porodičnim zakonom
  • Zakonom o maloletnim učiniocima krivičnog dela
  • Zakonom o prekršajima

Centar takođe pruža i realizuje usluge koje su u skladu sa Odlukom o socijalnoj zaštiti Opštine Pećinci.