Republika Srbija OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta

Jedinica za Lokalni ekonomski razvoj i podršku ulaganjima

Osoba za kontakt: Radivoj Milošević
tel: 022/400 722; 064/898-3623
e-mail: radivoj.milosevic@pecinci.org


Opština Pećinci bila je aktivna u stvaranju lokalne administracije i realizovala je pravi reformistički poduhvat, radeći kao partner i nosilac u ekonomskom razvoju opštine.

Danas kreira savremenu i efikasnu lokalnu administraciju u kojoj postoje nove administrativne forme poput Odeljenja za privredu, LER, zaštitu životne sredine i inspekcijske poslove.

Strategijom lokalnog ekonomskog razvoja definisani su osnovni pravci razvoja opštine Pećinci i osnovne strateške oblasti, i to:

 • razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva,
 • razvoj sela i poljoprivrede,
 • razvoj turizma,
 • privlačenje direktnih investicija
 • podizanje kvaliteta života.
Novi Zakon o ulaganjima predviđa obavezu JLS da formira tzv. Jedinicu za lokalno ekonomski razvoj i podršku ulaganjima koja pruža stručnu pomoć i podršku ulagaču u realizaciji ulaganja.

U skladu sa odredbama Zakona poslove jedinice za lokalni ekonomski razvoj i podršku ulaganjima može da obavlja kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, ili organ uprave, ili nosilac javnih ovlašćenja, ili pravno lice osnovano od jedinice lokalne samouprave, ili fizičko lice iz redova zaposlenih ili imenovanih lica, ili komora, asocijacija ili udruženje, koje znanjem i iskustvom može da pruži stručnu pomoć ulagaču, a koje je aktom jedinice lokalne samouprave određeno da te poslove obavlja.

Opština Pećinci osnovala je Odeljenje za privredu, LER, zaštitu životne sredine i inspekcijske poslove i u okviru Odeljenja odredila KLER koordinatora, lice iz redova zaposlenih koje obavlja stručno-operativne poslove vezane za lokalno-ekonomski razvoj.

Veliki je broj gradova i opština, među kojima je i opština Pećinci, koje su prepoznale značaj funcionisanja tzv. Jedinice za LER i s tim u vezi davno su osnovale ovu organizacionu jedinicu i pre usvajanja Zakona o ulaganjima.

Osnovne funkcije Jedinice za lokalno ekonomski razvoj i podršku ulaganjima

Osnovne funkcije Jedinice za lokalno ekonomski razvoj i podršku ulaganjima odnosese pre svega na obavljanje sledećih poslova:

1. Logistička podrška i servis za investitore

 • odgovor na upit investitora
 • organizacija sastanaka
 • ponuda i obilazak lokacije
 • koordinacija sa odeljenjima uprave u cilju efikasne realizacije investicije
2. Kreiranje i ažuriranje Baza podataka (ponuda raspoloživih lokacija,struktura radne snage, informacija o naknadama i lokalnim taksama i sl.)

3. Izrada Vodiča za investitore

 • Informator o dobijanju građevinske dozvole-objedinjena procedura
 • Doprinos za uređenje građevinskog zemljišta
 • Procedura otuđenja/izdavanja zemljišta u zakup
 • Cene priključka na infrastrukturu
4. Dopunski servis za investitore

 • podrška u ishodovanju dozvola i saglasnosti JP i nacionalnih institucija
5. Kreiranje i promocija novog imidža opštine/grada

6. Podrška u izradi promo materijala opštine/grada

 • Web prezentacija
 • Investicioni katalozi, lifleti, brošure, PPT prezentacije
 • DVD prezentacije
7. Promocija investicionog i turističkog potencijala opštine/grada

8. Učešće na sajmovima investicija u zemlji i inostranstvu

9. Podrška postojećoj poslovnoj zajednici kroz realizaciju raznih programa podsticaja sektoru MSP i preduzetništva

10. Podrška poljoprivrednicima i agrobiznis zajednici.