Republika Srbija OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta

Savetnik za zaštitu prava pacijenata na teritoriji opštine Pećinci

Poslove savetnika za zaštitu prava pacijenata obavlja: Branislava Ranković
Radno vreme: svakog radnog četvrtka od 12 do 15 časova u zgradi Opštinske uprave (Slobodana Bajića 5, Pećinci), kancelarija br 23, 1. sprat
Tel: 022/400-745

Email: branislava.rankovic@pecinci.org


Savetnik za zaštitu prava pacijenata obavlja poslove zaštite prava pacijenata po podnetim prigovorima i pruža potrebne informacije i savete u vezi sa pravima pacijenata.

Pacijent, odnosno njegov zakonski zastupnik prigovor može podneti savetniku pacijenata pismeno ili usmeno na zapisnik.

Prava pacijenata po kojima postupa savetnika pacijenata, definisana Zakonom o pravima pacijenata (“Službeni glasnik RS” br.45/2013) su:

 • Pravo na dostupnost zdravstvene zaštite
 • Pravo na informacije
 • Pravo na preventivne mere
 • Pravo na kvalitet pružanja zdravstvene usluge
 • Pravo na bezbednost pacijenta
 • Pravo na obaveštenje
 • Pravo na slobodan izbor
 • Pravo na drugo stručno mišljenje
 • Pravo na privatnost i poverljivost
 • Pravo na pristanak
 • Pravno na uvid u medicinsku dokumentaciju
 • Pravo na poverljivost podataka o zdravstvenom stanju pacijenta
 • Pravo pacijenta koji učestvuje u medicinskom istraživanju
 • Pravo deteta u stacionarnim zdravstvenim ustanovama
 • Pravo pacijenta da na sopstvenu odgovornost napusti stacionarnu zdravstvenu ustanovu
 • Pravo na olakšanje patnji i bola
 • Pravo na poštovanje pacijentovog vremena
 • Pravo na prigovor
 • Pravo na naknadu štete

Dužnosti pacijenta:

 • Odgovornost pacijenta za lično zdravlje
 • Odgovornost pacijenta prema drugim korisnicima zdravstvenih usluga
 • Odgovornost pacijenata prema zdravstvenim radnicima, odnosno zdravstvenim saradnicima

Postupanje Savetnika za zaštitu prava pacijenata je regulisano Pravilnikom o načinu postupanja po prigovoru, obrascu i sadržaju zapisnika i izveštaja savetnika za zaštitu prava pacijenata ( “Službeni glasnik RS”, broj 71/2013).