Republika Srbija OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta

INFORMATOR O DOBIJANJU GRAĐEVINSKIH DOZVOLA-OBJEDINJENA PROCEDURA

VODIČ ZA INVESTITORE

INFORMATOR O DOBIJANJU GRAĐEVINSKIH DOZVOLA

Procedura pribavljanja neophodnih dozvola u postupku izgradnje (ili dogradnje i nadgradnje) nekog objekta regulisana je Zakonom o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br. 72/09 ....132/14 i 145/14) i Pravilnikom o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem („Sl.glasnik RS“, br. 113/2015). Kompletna procedura pribavljanja svih neophodnih akata u postupku izgradnje objekata sprovodi se elektronskim putem preko CIS-a (centralnog informacionog sistema) kome se može pristupiti preko Agencije za privredne register, sajta Ministarstva građevinarstva, saobraćaja I infrastrukture ili preko zvaničnog sajta Opštine.


PRIKAZ PROCEDURE

A) LOKACIJSKI USLOVI

Lokacijski uslovi su javna isprava koja sadrži podatke o mogućnostima i ograničenjima gradnje na kat.parceli koja ispunjava uslove za građevinsku parcelu i sadrži sve uslove za izradu tehničke dokumentacije, a izdaju se za izgradnju i dogradnju objekata za koje se izdaje građevinska dozvola, kao i za objekte koji se priključuju na komunalnu i drugu infrastrukturu.

 1. ZAHTEV se podnosi kroz CIS I prilažu se sledeći dokumenti:
 2. IDEJNO REŠENJE (izrađeno u skladu sa pravilnikom o sadržini tehničke dokumentacije),
 3. DOKAZ O PLAĆENOJ ADMINISTRATIVNOJ TAKSI ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA (visina takse zavisi od površine objekta) i naknadi za Centralnu evidenciju,
 4. GEODETSKI SNIMAK POSTOJEĆEG STANJA NA KATASTARSKOJ PODLOZI SAMO ZA GRADNJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U REGULACIJI POSTOJEĆE ULICE
Nakon podnetog urednog zahteva, nadležni organ proverava ispunjenost formalnih uslova za postupanje i ako su formalni uslovi ispunjeni po službenoj dužnosti PRIBAVLJA SLEDEĆU DOKUMENTACIJU OD NADLEŽNE SLUŽBE ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI:

 1. KOPIJU PLANA KAT.PARCELE,
 2. IZVOD IZ KATASTRA VODOVA,
 3. PODATKE O POVRŠINI PARCELE
Ako se lokacijski uslovi mogu utvrditi uvidom u planski dokument, odnosno separate ili uvidom u potvrđeni Urbanistički projekat nadležni organ izdaje lokacijske uslove u roku od 5 radnih dana od dana prijema zahteva.

Ako se lokacijski uslovi ne mogu izdati uvidom u planski dokument, odnosno separat, nadležni organ je dužan da u roku od 5 radnih dana od dana prijema zahteva:

 • Obavesti podnosioca zahteva o visini stvarnih troškova za pribavljanje uslova od imalaca javnih ovlašćenja uz nalog da izvrši uplatu tih troškova pre preuzimanja lokacijskih uslova.
 • Prosledi imaocima javnih ovlašćenja čije uslove za projektovanje i priključenje treba da pribavi zahtev za izdavanje tih uslova, koji su dužni da najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva dostave tražene uslove nadležnom organu.
Lokacijski uslovi se izdaju u roku od pet radnih dana od dana dostavljanja uslova za projektovanje I priključenje od imalaca javnih ovlašćenja.

Lokacijski uslovu važe 12 meseci ili do isteka važenja građevinske dozvole izdate u skladu sa tim uslovima.

Podnosilac zahteva može izjaviti prigovor Opštinskom veću preko nadležnog organa u roku od 3 dana od dana prijema lokacijskih uslova.

B) GRAĐEVINSKA DOZVOLA

 1. ZAHTEV se podnosi elektronskim putem kroz CIS I prilaže se:
 2. IZVOD IZ PROJEKTA za građevinsku dozvolu izrađen u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje sadržina tehničke dokumentacije,
 3. PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU izrađen u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje sadržina tehničke dokumentacije ,
 4. DOKAZ o uplaćenoj administrativnoj taksi za podnošenje zahteva i donošenje rešenja I naknadi za Centralnu evidenciju,
 5. DOKAZ o odgovarajućem pravu na zemljištu ili objekta u smislu Zakona, osim ako je to pravo upisano u javnoj knjizi ili je uspostavljeno zakonom,
 6. UGOVOR između investitora i finansijera ako postoji,
 7. UGOVOR između investitora i imaoca javnih ovlašćenja, odnosno DRUGI DOKAZ o obezbeđivanju nedostajuće infrastrukture ako je to uslov za izdavanje građevinske dozvole predviđen lokacijskim uslovima,
 8. Energetsku dozvolu izdatu u skladu sa posebnim zakonom za izgradnju energetskih objekata za koje postoji obaveza pribavljanja energetske dozvole,
 9. SAGLASNOST preostalih suvlasnika overena u skladu sa zakonom ako se gradi ili se izvode radovi na građevinskom zemljištu ili objektu koji je u suvlasništvu više lica,
 10. UGOVOR sa vlasnikom objekta odnosno vlasnicima posebnih delova objekta zaključen u skladu sa zakonom kojim se uređuje nadziđivanje odnosno pretvaranje zajedničkih prostorija u stambeni odnosno poslovni prostor ako se vrši takva vrsta radova,
 11. USLOVI za projektovanje i priključenje objekata na distributivni sistem el.energije ili prirodnog gasa u skladu sa zakonom kojim se uređuje energetika, a koji nisu sadržani u lokacijskim uslovima,
 12. DOKAZ da je plaćena promena namene zemljišta iz poljoprivrednog tj. šumskog zemljišta u građevinsko zemljište, ako se radi o zemljištu za koje je propisano plaćanje promene zemljišta,
 13. IZJAŠNJENJE podnosioca zahteva o načinu plaćanja doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta.
Nakon podnetog urednog zahteva, nadležni organ proverava ispunjenost formalnih uslova za postupanje i ako su formalni uslovi ispunjeni po službenoj dužnosti PRIBAVLJA OD NADLEŽNE SLUŽBE ZA KATASTAR IZVOD IZ LISTA NEPOKRETNOSTI I IZDAJE REŠENJE O GRAĐEVINSKOJ DOZVOLI U ROKU OD 5 RADNIH DANA OD DANA PODNOŠENJA ZAHTEVA .

GRAĐEVINSKA DOZVOLA prestaje da važi ako se ne otpočne sa građenjem odnosno sa izvođenjem radova u roku od 2 godine od dana pravosnažnosti rešenja, odnosno ako se u roku od 5 godina od dana pravosnažnosti građevinske dozvole ne izda upotrebna dozvola.

C) PRIJAVA RADOVA

PRIJAVA RADOVA vrši se elektronskim putem kroz CIS, najkasnije 8 dana pre početka izvođenja radova. Uz prijavu radova podnosi se DOKAZ O IZMIRENJU OBAVEZA U POGLEDU DOPRINOSA za uređivanje građevinskog zemljišta, saglasnost na Studiju uticaja na životnu sredinu ili Odluku nadležnog organa da nije potrebna izrada Studije uticaja na životnu sredinu, dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi I naknadi Centralnoj evidenciji. Prijava radova sadrži datum početka i rok završetka građenja. Nadležni organ, ako je dostavljena potpuna dokumentacija, potvrđuje prijavu radova bez odlaganja.

D) PRIJAVA ZAVRŠETKA IZRADE TEMELJA

IZVOĐAČ RADOVA NA OBJEKTU elektronskim putem kroz CIS podnosi izjavu o završetku izrade temelja odmah po završetku njihove izgradnje. Uz izjavu se prilaže geodetski snimak izgrađenih temelja. Nadležni organ u roku od 3 dana od prijema izjave obaveštava nadležnu građevinsku inspekciju.

E) IZJAVA O ZAVRŠETKU OBJEKTA U KONSTRUKTIVNOM SMISLU

IZVOĐAČ RADOVA NA OBJEKTU elektronskim putem kroz CIS podnosi izjavu o završetku izgradnje objekta u konstruktivnom smislu, a nadležni organ u roku od 3 dana o tome obaveštava nadležnu građevinsku inspekciju.

F) UPOTREBNA DOZVOLA

 1. ZAHTEV se podnosi elektronskim putem kroz CIS I prilaže se:
 2. PROJEKAT ZA IZVOĐENJE sa potvrdom i overom investitora, stručnog nadzora i izvođača radova da je izvedeno stanje jednako projektovanom, ako u toku građenja nije odstupljeno od projekta za izvođenje I ako je projekat izvedenog objekta izrađen u skladu sa pravilnikom o sadržini tehničke dokumentacije,
 3. IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA TEHNIČKI PREGLED OBJEKTA kojim se utvrđuje da je objekat podoban za upotrebu sa predlogom za izdavanje upotrebne dozvole,
 4. DOKAZ O PLAĆENOJ ADMINISTRATIVNOJ TAKSI I NAKNADI za Centralnu evidenciju,
 5. SERTIFIKAT O ENERGETSKIM SVOJSTVIMA OBJEKTA ako je to propisano za tu vrstu objekta,
 6. ELABORAT GEODETSKIH RADOVA za izvedeni objekat i posebne delove objekta,
 7. ELABORAT GEODETSKIH RADOVA za podzemne instalacije.
  Ako je dostavljena potpuna dokumentacija, nadležni organ izdaje rešenjem upotrebnu dozvolu u roku od 5 radnih dana od dana podnošenja zahteva.

G)UPIS PRAVA SVOJINE

U roku od 5 dana od dana pravosnažnosti upotrebne dozvole nadležni organ po službenoj dužnosti dostavlja organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra:

 1. UPOTREBNU DOZVOLU,
 2. ELABORAT GEODETSKIH RADOVA za izvedeni objekat i posebne delove objekta,
 3. ELABORAT GEODETSKIH RADOVA za podzemne instalacije.
  Organ nadležan za poslove državnog premera i katastra u roku od 7 dana od dana dostavljanja navedene dokumentacije donosi rešenje kojim vrši upis prava svojine na objektu u skladu sa upotrebnom dozvolom.