Republika Srbija OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta

Uvod u registar

Registar investitora predstavlja javnu evidenciju o svim raspoloživim podacima o fizičkom ili pravnom licu kao investitoru i dostupan je u sedištu jedinice lokalne samouprave, kao i u elektronskom obliku putem interneta, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji (“Sl. Glasnik RS”, broj 72/09 i 81/09) i Pravilnikom o uslovima, načinu vođenja i pristupa kao i sadržini Registra investitora (“Sl. glasnik RS” broj 55/2010).

Registar vodi jedinica lokalne samouprave, a ovlašćeno lice za vođenje Registra u opštinskoj upravi opštine Pećinci je Radoslava Simić.

U registar se unose svi podaci o investitorima kojima je izdata građevinska dozvola od 11. septembra 2009. godine.

FIZIČKA LICA

PRAVNA LICA