Republika Srbija OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta

Osnovna škola "Dušan Vukasović Diogen" Kupinovo

Adresa: Maršala Tita 1, 22419 Kupinovo
Tel. 022/2438-451
Fax. 022/2438-114
Mail. dvdiogen@gmail.com, sm.diogenk@neobee.net

Najstariji pisani podaci o školi potiču iz 1786. godine. Po opisu Franca Štefana Engela "Kupinovo ima jednu ilirsku i takođe jednu nemačku narodnu školu". Danas, osnovnu školu „Dušan Vukasović Diogen“ čine matična škola u Kupinovu i dve područne škole- u Ašanji i Obrežu. U svakoj školi postoji po jedno odeljenje od prvog do osmog razreda. U školi u Kupinovu postoji i odeljenje za decu sa posebnim potrebama. Ukupan broj daka u školi je 446, od čega njih 177 pohađa nastavu u Kupinovu. Nastavu u školi izvode 35 nastavnika , a u školi ima ukupno 50 zaposlenih. I pored teških uslova rada i činjenice da je veliki broj nastavnika koji putuju na nastavu, škola ima vecu grupu kvalitetnih nastavnika koji postižu dobre rezultate u radu sa decom (na okružnim i opštinskim takmičenjima, smotrama i konkursima).

OŠ „Dušan Vukasović Diogen“ prva je škola u opštini koja je prošla obuku za školsko razvojno planiranje: Kao rezultat ovih seminara nastao je Školski razvojni plan. Iz realnih potreba i razvojnih prioriteta škole, a u skladu sa ovim dokumentom proistekao je niz projekata i akcija sa ciljevima poboljšanja uslova rada u školi- uređenosti i opremljenosti škole (uvodenje centralnog grejanja, zamena stolarije, opremanje kabineta za informatiku...), poboljšanja procesa nastave (radioničarski rad, aktivno učenje, uvođenje roditelja u proces nastave...) i poboljšanje atmosfere (zajedničke aktivnosti učenika, roditelja i nastavnika...).

Iz ovog dokumenta proistekao je i školski projekat „Đački kreativni klub“ čija je realizacija u toku. Ovaj projekat podrazumeva opremanje posebnog prostora za izvodenje vannastavnih aktivnosti i formiranje i aktivan rad četiri sekcije- novinarske, dramske, likovne i fotografske. Cilj ovog projekta, izmedu ostalog, je obogaćivanje kulturnih dešavanja i poboljšanje atmosfere afirmisanjem učenickog stvaralaštva u školi i društvenoj sredini.