Republika Srbija OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Subota, 13. April 2024.

Obaveštenje za roditelje

Povratak

Obaveštenje za roditelje
Obaveštenje za roditelje

Prijave za UPIS dece u Predškolsku ustanovu „Vlada Obradović Kameni“ Pećinci, za radnu 2024/2025 godinu mogu se obaviti elektronskim putem na potpuno besplatan način od 15.04.2024. do 15.05.2024. godine.

Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik, može konkurisati za upis samo na slobodna mesta raspisana konkursom.

Prijava se može podneti elektronskim putem na portalu eUpravaeVrtić.

Podnošenje Zahteva za upis se vrši na sledeći način:

1. Zahtev za upis dece u PU „Vlada Obradović Kameni“ će se podnositi putem elektronske usluge na nacionalnom portalu eUprava Republike Srbije (https://euprava.gov.rs) potpuno besplatno.

2. Roditelji, odnosno zakonski zastupnici koji nisu u mogućnosti da elektronski podnesu zahtev, moći će da uzmu formular i podnesu ZAHTEV za prijavu deteta u predškolsku ustanovu kod saradnika –medicinskih sestara za preventivnu zdravstvenu zaštitu i negu uŠimanovcima i Pećincima, glavnih vaspitača u objektima u Obrežu, Prhovu, Deču, Ašanji, kao i kod vaspitača u svom mestu - Popincima, Sibaču, Subotištu, Brestaču, Donjem Tovarniku, Ogaru, Kupinovu, Karlovčiću i Sremskim Mihaljevcima.

Za ovako podnete zahteve sistem automatski pribavlja podatke iz Matične knjige rođenih i Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, tako da roditelji ne pribavljaju izvod iz matične knjige rođenih za dete-decu, kao ni dokaz da su u radnom odnosu.

Prioritet za upis u predškolsku ustanovu, saglasno Pravilniku o bližim uslovima za utvrđivanje prioriteta za upis dece u predškolsku ustanovu imaju roditelji i deca sa prebivalištem na teritoriji opštine Pećinci sa sledećim kriterijumima:

1. Deca iz društveno osetljivih grupa i to:

1.1. Deca žrtve nasilja u porodici

1.2. Deca iz porodica koje koriste neki oblik socijalne zaštite i deca bez roditeljskog staranja

1.3. Deca samohranih roditelja

1.4. Deca iz socijalno nestimulativnih sredina

1.5. Deca sa smetnjama u psihofizičkom razvoju

1.6. Deca iz porodice u kojoj je dete koje je teško obolelo ili ima smetnje upsihofizičkom razvoju

1.7. Deca teško obolelih roditelja

1.8. Deca čiji su roditelji ratni vojni invalidi ili imaju status raseljenog ili prognanog lica

1.9. Deca predložena od strane centra za socijalni rad

1.10. Deca iz sredina u kojima je usled porodičnih i drugih životnih okolnosti ugroženo zdravlje, bezbednost i razvoj

2. Deca zaposlenih roditelja i redovnih studenata

3. Deca koja imaju status trećeg i svakog narednog deteta u primarnoj porodici

4. Deca čija su braća ili sestre upisani u istu predškolsku ustanovu

5. Ostala deca

Roditelji /zakonski zastupnici/ dece iz društveno osetljivih grupa i deca redovnih studenata prilažu dodatnu dokumentaciju (lekarska dokumentacija, potvrde…).

Mejl za dostavu dodatne dokumentacije je: pukameni.evrtic@gmail.com ili lično.

Za upis u pripremni predškolski program potrebno je dostaviti:

- Zahtev za prijavu (podaci o detetu, kontakt roditelja)

- Detetov izvod iz matične knjige rođenih.

Upisna komisija tel: 022/2436-052, 022/2436-250


Kalendar

Kliknite na označeno polje za detalje