Republika Srbija Општина Пећинци
Autonomna Pokrajina Vojvodina Општина Пећинци
Општина Пећинци

Јединица за Локални економски развој и подршку улагањима

Особа за контакт: Радивој Милошевић
тел: 022/400 722; 064/898-3623
е-маил: radivoj.milosevic@pecinci.org

Општина Пећинци била је активна у стварању локалне администрације и реализовала је прави реформистички подухват, радећи као партнер и носилац у економском развоју општине.

Данас креира савремену и ефикасну локалну администрацију у којој постоје нове административне форме попут Одељења за привреду, ЛЕР, заштиту животне средине и инспекцијске послове.

Стратегијом локалног економског развоја дефинисани су основни правци развоја општине Пећинци и основне стратешке области, и то:

 • развој малих и средњих предузећа и предузетништва,
 • развој села и пољопривреде,
 • развој туризма,
 • привлачење директних инвестиција
 • подизање квалитета живота.

Нови Закон о улагањима предвиђа обавезу ЈЛС да формира тзв. Јединицу за локално економски развој и подршку улагањима која пружа стручну помоћ и подршку улагачу у реализацији улагања.

У складу са одредбама Закона послове јединице за локални економски развој и подршку улагањима може да обавља канцеларија за локални економски развој, или орган управе, или носилац јавних овлашћења, или правно лице основано од јединице локалне самоуправе, или физичко лице из редова запослених или именованих лица, или комора, асоцијација или удружење, које знањем и искуством може да пружи стручну помоћ улагачу, а које је актом јединице локалне самоуправе одређено да те послове обавља.

Општина Пећинци основала је Одељење за привреду, ЛЕР, заштиту животне средине и инспекцијске послове и у оквиру Одељења одредила КЛЕР координатора, лице из редова запослених које обавља стручно-оперативне послове везане за локално-економски развој.

Велики је број градова и општина, међу којима је и општина Пећинци, које су препознале значај фунционисања тзв. Јединице за ЛЕР и с тим у вези давно су основале ову организациону јединицу и пре усвајања Закона о улагањима.

Основне функције Јединице за локално економски развој и подршку улагањима

Основне функције Јединице за локално економски развој и подршку улагањима односе се пре свега на обављање следећих послова:

1. Логистичка подршка и сервис за инвеститоре

 • одговор на упит инвеститора
 • организација састанака
 • понуда и обилазак локације
 • координација са одељењима управе у циљу ефикасне реализације инвестиције

2. Креирање и ажурирање База података (понуда расположивих локација, структура радне снаге, информација о накнадама и локалним таксама и сл.)

3. Израда Водича за инвеститоре

 • Информатор о добијању грађевинске дозволе-обједињена процедура
 • Допринос за уређење грађевинског земљишта
 • Процедура отуђења/издавања земљишта у закуп
 • Цене прикључка на инфраструктуру

4. Допунски сервис за инвеститоре

 • подршка у исходовању дозвола и сагласности ЈП и националних институција

5. Креирање и промоција новог имиџа општине/града

6. Подршка у изради промо материјала општине/града

 • Wеб презентација
 • Инвестициони каталози, лифлети, брошуре, ППТ презентације
 • ДВД презентације

7. Промоција инвестиционог и туристичког потенцијала општине/града

8. Учешће на сајмовима инвестиција у земљи и иностранству

9. Подршка постојећој пословној заједници кроз реализацију разних програма подстицаја сектору МСП и предузетништва

10. Подршка пољопривредницима и агробизнис заједници.