Republika Srbija Општина Пећинци
Autonomna Pokrajina Vojvodina Општина Пећинци
Општина Пећинци

ИНФОРМАТОР О ДОБИЈАЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ ДОЗВОЛА - ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА

ВОДИЧ ЗА ИНВЕСТИТОРЕ

ИНФОРМАТОР О ДОБИЈАЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ ДОЗВОЛА

Процедура прибављања неопходних дозвола у поступку изградње (или доградње и надградње) неког објекта регулисана је Законом о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр. 72/09 ....132/14 и 145/14) и Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“, бр. 113/2015). Комплетна процедура прибављања свих неопходних аката у поступку изградње објеката спроводи се електронским путем преко ЦИС-а (централног информационог система) коме се може приступити преко Агенције за привредне регистер, сајта Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре или преко званичног сајта Општине.Приказ процедуре

А) ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ

Локацијски услови су јавна исправа која садржи податке о могућностима и ограничењима градње на кат.парцели која испуњава услове за грађевинску парцелу и садржи све услове за израду техничке документације, а издају се за изградњу и доградњу објеката за које се издаје грађевинска дозвола, као и за објекте који се прикључују на комуналну и другу инфраструктуру.

 1. ЗАХТЕВ се подноси кроз ЦИС и прилажу се следећи документи:
 2. ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ (израђено у складу са правилником о садржини техничке документације)
 3. ДОКАЗ О ПЛАЋЕНОЈ АДМИНИСТРАТИВНОЈ ТАКСИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА (висина таксе зависи од површине објекта) и накнади за Централну евиденцију,
 4. ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА НА КАТАСТАРСКОЈ ПОДЛОЗИ САМО ЗА ГРАДЊУ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У РЕГУЛАЦИЈИ ПОСТОЈЕЋЕ УЛИЦЕ

Након поднетог уредног захтева, надлежни орган проверава испуњеност формалних услова за поступање и ако су формални услови испуњени по службеној дужности ПРИБАВЉА СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ОД НАДЛЕЖНЕ СЛУЖБЕ ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ:

 1. КОПИЈУ ПЛАНА КАТ.ПАРЦЕЛЕ
 2. ИЗВОД ИЗ КАТАСТРА ВОДОВА
 3. ПОДАТКЕ О ПОВРШИНИ ПАРЦЕЛЕ

Ако се локацијски услови могу утврдити увидом у плански документ, односно сепарате или увидом у потврђени Урбанистички пројекат надлежни орган издаје локацијске услове у року од 5 радних дана од дана пријема захтева.

Ако се локацијски услови не могу издати увидом у плански документ, односно сепарат, надлежни орган је дужан да у року од 5 радних дана од дана пријема захтева:

 • Обавести подносиоца захтева о висини стварних трошкова за прибављање услова од ималаца јавних овлашћења уз налог да изврши уплату тих трошкова пре преузимања локацијских услова.
 • Проследи имаоцима јавних овлашћења чије услове за пројектовање и прикључење треба да прибави захтев за издавање тих услова, који су дужни да најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева доставе тражене услове надлежном органу.

Локацијски услови се издају у року од пет радних дана од дана достављања услова за пројектовање и прикључење од ималаца јавних овлашћења.

Локацијски услову важе 12 месеци или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима.

Подносилац захтева може изјавити приговор Општинском већу преко надлежног органа у року од 3 дана од дана пријема локацијских услова.

Б) ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА

 1. ЗАХТЕВ се подноси електронским путем кроз ЦИС и прилаже се:
 2. ИЗВОД ИЗ ПРОЈЕКТА за грађевинску дозволу израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације,
 3. ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације,
 4. ДОКАЗ о уплаћеној административној такси за подношење захтева и доношење решења И накнади за Централну евиденцију,
 5. ДОКАЗ о одговарајућем праву на земљишту или објекта у смислу Закона, осим ако је то право уписано у јавној књизи или је успостављено законом,
 6. УГОВОР између инвеститора и финансијера ако постоји,
 7. УГОВОР између инвеститора и имаоца јавних овлашћења, односно ДРУГИ ДОКАЗ о обезбеђивању недостајуће инфраструктуре ако је то услов за издавање грађевинске дозволе предвиђен локацијским условима,
 8. Енергетску дозволу издату у складу са посебним законом за изградњу енергетских објеката за које постоји обавеза прибављања енергетске дозволе,
 9. САГЛАСНОСТ преосталих сувласника оверена у складу са законом ако се гради или се изводе радови на грађевинском земљишту или објекту који је у сувласништву више лица,
 10. УГОВОР са власником објекта односно власницима посебних делова објекта закључен у складу са законом којим се уређује надзиђивање односно претварање заједничких просторија у стамбени односно пословни простор ако се врши таква врста радова,
 11. УСЛОВИ за пројектовање и прикључење објеката на дистрибутивни систем ел.енергије или природног гаса у складу са законом којим се уређује енергетика, а који нису садржани у локацијским условима,
 12. ДОКАЗ да је плаћена промена намене земљишта из пољопривредног тј. шумског земљишта у грађевинско земљиште, ако се ради о земљишту за које је прописано плаћање промене земљишта,
 13. ИЗЈАШЊЕЊЕ подносиоца захтева о начину плаћања доприноса за уређење грађевинског земљишта.

Након поднетог уредног захтева, надлежни орган проверава испуњеност формалних услова за поступање и ако су формални услови испуњени по службеној дужности ПРИБАВЉА ОД НАДЛЕЖНЕ СЛУЖБЕ ЗА КАТАСТАР ИЗВОД ИЗ ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ И ИЗДАЈЕ РЕШЕЊЕ О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ У РОКУ ОД 5 РАДНИХ ДАНА ОД ДАНА ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА.

ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА престаје да важи ако се не отпочне са грађењем односно са извођењем радова у року од 2 године од дана правоснажности решења, односно ако се у року од 5 година од дана правоснажности грађевинске дозволе не изда употребна дозвола.

Ц) ПРИЈАВА РАДОВА

ПРИЈАВА РАДОВА врши се електронским путем кроз ЦИС, најкасније 8 дана пре почетка извођења радова. Уз пријаву радова подноси се ДОКАЗ О ИЗМИРЕЊУ ОБАВЕЗА У ПОГЛЕДУ ДОПРИНОСА за уређивање грађевинског земљишта, сагласност на Студију утицаја на животну средину или Одлуку надлежног органа да није потребна израда Студије утицаја на животну средину, доказ о плаћеној административној такси И накнади Централној евиденцији. Пријава радова садржи датум почетка и рок завршетка грађења. Надлежни орган, ако је достављена потпуна документација, потврђује пријаву радова без одлагања.

Д) ПРИЈАВА ЗАВРШЕТКА ИЗРАДЕ ТЕМЕЉА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА НА ОБЈЕКТУ електронским путем кроз ЦИС подноси изјаву о завршетку израде темеља одмах по завршетку њихове изградње. Уз изјаву се прилаже геодетски снимак изграђених темеља. Надлежни орган у року од 3 дана од пријема изјаве обавештава надлежну грађевинску инспекцију.

Е) ИЗЈАВА О ЗАВРШЕТКУ ОБЈЕКТА У КОНСТРУКТИВНОМ СМИСЛУ

ИЗВОЂАЧ РАДОВА НА ОБЈЕКТУ електронским путем кроз ЦИС подноси изјаву о завршетку изградње објекта у конструктивном смислу, а надлежни орг

ене документације доноси решење којим врши упис права својине на објекту у складу са употребном дозволом.

Ф) УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА

 1. ЗАХТЕВ се подноси електронским путем кроз ЦИС и прилаже се:
 2. ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ са потврдом и овером инвеститора, стручног надзора и извођача радова да је изведено стање једнако пројектованом, ако у току грађења није одступљено од пројекта за извођење и ако је пројекат изведеног објекта израђен у складу са правилником о садржини техничке документације,
 3. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА којим се утврђује да је објекат подобан за употребу са предлогом за издавање употребне дозволе,
 4. ДОКАЗ О ПЛАЋЕНОЈ АДМИНИСТРАТИВНОЈ ТАКСИ И НАКНАДИ за Централну евиденцију,
 5. СЕРТИФИКАТ О ЕНЕРГЕТСКИМ СВОЈСТВИМА ОБЈЕКТА ако је то прописано за ту врсту објекта,
 6. ЕЛАБОРАТ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА за изведени објекат и посебне делове објекта,
 7. ЕЛАБОРАТ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА за подземне инсталације.

Ако је достављена потпуна документација, надлежни орган издаје решењем употребну дозволу у року од 5 радних дана од дана подношења захтева.

Г) УПИС ПРАВА СВОЈИНЕ

У року од 5 дана од дана правоснажности употребне дозволе надлежни орган по службеној дужности доставља органу надлежном за послове државног премера и катастра:

 1. УПОТРЕБНУ ДОЗВОЛУ,
 2. ЕЛАБОРАТ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА за изведени објекат и посебне делове објекта,
 3. ЕЛАБОРАТ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА за подземне инсталације. Орган надлежан за послове државног премера и катастра у року од 7 дана од дана достављања наведене документације доноси решење којим врши упис права својине на објекту у складу са употребном дозволом.