Republika Srbija Општина Пећинци
Autonomna Pokrajina Vojvodina Општина Пећинци
Општина Пећинци

Одељење за буџет и финансије и утврђивање и наплату јавних прихода

Начелник Данијела Недељковић
e-mail: nacelnik.finansije@pecinci.org
тел: 022/400-700

На основу члана 5. став 2. Правилника о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате („Сл. гласник РС“ бр.28/16), Одељење за буџет и финансије дужно је да на својој интернет страни објави податак о висини референтне каматне стопе и од када се та стопа примењује, најкасније у року од пет дана од дана објављивања одлуке о измени референтне каматне стопе Народне банке Србије.

Референтна каматна стопа Народне банке Србије

Локална пореска администрација

Порез на имовину, комуналне таксе за правна и физичка лица
тел: 022/400-718, 400-719, 400-720

Документа