Republika Srbija Општина Пећинци
Autonomna Pokrajina Vojvodina Општина Пећинци
Општина Пећинци

Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке на коју се не примењује Закон о јавним набавкама бр. 404-56/2022-III

Обавештење о обустави поступка

Одлука о обустави поступка набавке на коју се не примењује Закон о јавним набавкама бр. 404-58/2021-III

Јавна набавка 404-38/2020-III

Израда пројектно-техничке документације за изградњу пута у насељу Шимановци

Јавна набавка 404-29/2020-III

Набавка возила за превоз деце и младих са посебним потребама

Јавна набавка 404-18/2020-III

Набавка добара за потребе корисника Канцеларије за смањење сиромаштва

Јавна набавка 404-11/2020-III

Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији и доградњи објекта Основне школе „Душан Вукасовић – Диоген“ у насељу Купиново

Јавна набавка 404-17/2020-III

кафа, сокови, пиће и остала роба широке потрошње за потребе ОУ Пећинци

Јавна набавка br. 404-14/2020-III

стручни надзор за набавку лежећих полицајаца на територији општине Пећинци

Јавна набавка 404-12/2020-III

Израда пројекта недостајуће уличне расвете и продужетка електро мреже у деловима насеља општине Пећинци.

Јавна набавка 404-60/2019-III

Стручни надзор над извођењем радова на уклањању нелегално подигнутих објеката на територији општине Пећинци

Јавна набавка 404-52/2019-III

Радови - уклањање нелегално подигнутих објеката на територији општине Пећинци

Јавна набавка 404-50/2019-III

Израда пројектно – техничке документације за потребе реконструкције са доградњом Дома културе у Шимановцима,на к.п. 325 К.О. Шимановци

Јавна набавка 404-58/2019-IV

Набавка грађевинског материјала за избегла лица, за адаптацију сеоске куће са окућницом

Јавна набавка 404-55/2019-III

Обележавање,трасирање и електронско уцртавање постојећих водоводних и канализационих мрежа у насељима општине Пећинци

Јавна набавка 404-56/2019-III

Стручни надзор над извођењем радова на уређењу трга у Пећинцима

Јавна набавка 404-51/2019-III

стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији објекта основне школе у насељу Карловчић

Јавна набавка 404-35/2019-III

Грађевински радови на реконструкцији објекта Основне школе „Душан Јерковић Уча“ у насељу Карловчић

Јавна набавка 404-49/2019-III

Израда пројектно-техничке документације за кружни ток у Шимановцима

Јавна набавка 404-44/2019-III

Израда пројектно-техничке документације за изградњу канализационе мреже у насељу Деч и прикључење на пречистач у Шимановцима

Јавна набавка 404-42/2019-III

Израда елабората о резервама подземних вода на извориштима водоводних мрежа месних заједница општине Пећинци

Јавна набавка 404-36/2019-III

стручни надзор над извођењем радова на изградњи ПУ "Влада Обрадовић Камени" у Шимановцима - I А фаза

Јавна набавка 404-22/2019-III

Сузбијање комараца на територији општине Пећинци

Јавна набавка 404-17/2019-III

Израда пројекта санације, затварања и рекултивације постојеће несанитарне депоније - сметлишта

Јавна набавка 404-10/2019-III

Кафа, сокови, пиће и остала роба широке потрошње за потребе ОУ Пећинци

Јавна набавка 404-11/2019-IV

Набавка добара за потребе корисника Канцеларије за смањење сиромаштва

Јавна набавка 404-6/2019-III

Израда Плана детаљне регулације блока Б-2-13 у радној зони насеља Шимановци у К.О. Шимановцима

Јавна набавка 404-5/2019-III

Израда Плана детаљне регулације за ромско насеље у Попинцима

Јавна набавка 404 - 58/2018-III

Набавка горива за потребе Полицијске станице Пећинци

Јавна набавка 404 - 57/2018-III

Конзерваторско-рестаураторски радови на санацији стамбено-економског објекта у оквиру окућнице "ПУТНИК" у насељу Купиново

Јавна набавка 404-52/2018-III

Изградња канализационе мреже отпадних вода у насељу Доњи Товарник - 3. фаза

Јавна набавка 404-49/2018-III

Инвестиционо одржавање објекта, израда термоизолације фасаде и замена котла на угаљ котлом на пелет у ОШ "Слободан Бајић Паја" подручна јединица у Доњем Товарнику

Јавна набавка 404 - 48/2018-III

Реконструкција и адаптација Предшколске установе „Влада Обрадовић Камени“ у Пећинцима

Јавна набавка 404-45/2018-III

Израда пројекта за извођење (ПЗИ) за изградњу објекта предшколске установе у Шимановцима на к.п. 1125/21 и 1125/17 К.О. Шимановци

Јавна набавка 404-37/2018_III

Израда пројектно-техничке документације за изградњу водоводне мреже у насељу Огар

Јавна набавка 404-29/2018-III

Израда пројектно-техничке документације за озакоњење објекта Основне школе у Брестачу

Јавна набавка 404-26/2018-III

Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију и физичко спајање објекта Основне школе у Доњем Товарнику

Јавна набавка 404-25/2018-III

израда пројектно-техничке документације за изградњу семафора на раскрсници улица Прховачке, Голубиначке, Гробљанске и Трга светог Николаја

Јавне набавке 404-8/2018-IV

Набавка добара за потребе корисника Канцеларије за смањење сиромаштва

Јавна набавка 404-7/2018-III

Набавка добара: кафа, сокови, пиће и остала роба широке потрошње за потребе ОУ Пећинци

Јавна набавка бр. 404-46/2017-I

Санација хидротехничке и електро опреме на изворишту насеља Ашања

Расписује: Општина Пећинци – Председник Општине; Датум објаве: 22.12.2017.године; Рок за подношење понуда: 24.01.2018. године, до 10.00 часова

Јавна набавка 404-54/2017-I

Санација објекта Дома културе са доградњом ограде у Доњем Товарнику.

Расписује: Општина Пећинци – Председник Општине; Датум објаве: 15.12.2017.године; Рок за подношење понуда: 25.12.2017 године, до 09.00 часова.

Јавна набавка 404-53/2017-I

Санација објекта Дома културе у Дечу

Расписује: Општина Пећинци – Председник Општине; Датум објаве: 15.12.2017.године; Рок за подношење понуда: 25.12.2017 године, до 09.00 часова.

Јавна набавка бр. 404-48/2017-I

Санација објекта Дома културе у МЗ Сибач

Наручилац: Општина Пећинци - Председник Општине; Датум објаве: 24.11.2017; Рок за подношење понуда: 4.12.2017. године до 9.00 часова

Јавна набавка бр. 404-47/2017-I

Занатско завршни и остали грађевински радови на објектима школа и предшколске установе на територији општине Пећинци

Наручилац: Општина Пећинци – Председник Општине; Датум објаве: 17.11.2017. године; Рок за подношење понуда: 27.11.2017. године до 9:00 часова

Јавна набавка бр. 404-44/2017-I

Замена и монтажа столарије на објектима школа и предшколске установе на територији општине Пећинци

Наручилац: Општина Пећинци – Председник Општине; Датум објаве: 16.11.2017. године; Рок за подношење понуда: 24.11.2017. године до 9:00 часова

Јавна набавка 404-45/2017-I

Санација санитарних чворова у објектима школа и предшколске установе на територији општине Пећинци

Наручилац: Општина Пећинци – Председник Општине; Датум објаве: 15.11.2017. године; Рок за подношење понуда: 23.11.2017. године до 9:00 часова

Јавна набавка 404-37/2017-IV

Набавка санитетског возила

Наручилац: Општина Пећинци – Председник Општине; Датум објаве: 06.11.2017. године; Рок за подношење понуда: 14.11.2017. године до 10:00 часова

Јавна набавка 404-40/2017-IV

Израда идејног решења каналисања и постројења за прераду отпадних вода (ППОВ) насеља у зони заштите и самог СРП Обедска бара са идејним решењем за Центар за одрживи развој и обуку оператера ППОВ

Наручилац: Општина Пећинци – Председник Општине; Датум објаве: 26.10.2017. године; Рок за подношење понуда: 03.11.2017. године до 9:00 часова

Јавна набавка 404-33/2017-IV

Санација хидротехничке и електро опреме на изворишту насеља Купиново

Наручилац: Општина Пећинци – Председник Општине; Датум објаве: 27.09.2017. године; Рок за подношење понуда: 05.10.2017. године до 10:00 часова

Јавна набаавка 404-27/2017-IV

Уређење атарског пута у К.О. Доњи Товарник К.П.1476 и 1477

Наручилац: Општина Пећинци – Председник Општине; Датум објаве: 29.08.2017. године; Рок за подношење понуда: 28.09.2017. године до 10:00 часова

Јавна набавка 404-25/2017-III

Набавка горива за потребе Полицијске станице Пећинци

Наручилац: Општинска управа општине Пећинци; Датум објаве: 28.07.2017. године; Рок за подношење понуда: 07.08.2017. године до 10:00 часова

Јавна набавка 404-23/2017-IV

Изградња канализационе мреже отпадних вода у насељу Доњи Товарник - прва фаза

Наручилац: Општина Пећинци - Председник Општине; Датум објаве: 24.07.2017. године; Рок за подношење понуда: 23.08.2017. године до 10:00 часова

Јавна набавка услуга 404-18/2017- III

Превоз ученика основних школа

Наручилац: Општина Пећинци – Општинска управа; Датум објаве: 23.06.2017; Рок за подношење понуда: 24.07.2017. године до 10:00 часова

Јавна набавка 404-9/2017-IV

Јавна набавка радова у отвореном поступку - Изградња водоводне мреже у насељу Обреж

Наручилац: Општина Пећинци – председник Општине; Датум објаве: 15. мај 2017. године; Рок за достављање понуда: 14.06.2017. године до 10:00 часова

Јавна набавка радова 404-12/2017-IV

Изградња локалног пута Сремски Михаљевци – ППОВ Шимановци на кп 357, 3568 ко Шимановци и кп 1347 ко Сремски Михаљевци

Наручилац: Општина Пећинци – председник Општине; Датум објаве: 12.мај 2017. године; Рок за достављање понуда: 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки тј. до 12. јуна 2017. године до 10:00 часова

Јавна набавка 404-15/2017-IV

Изградња, опремање и повезивање бунара Б-2 локалног водовода насеља Доњи Товарник на к.п. 251 к.о. Доњи Товарник

Наручилац: Општина Пећинци - Председник Општине; Датум објаве: 11.05.2017. године; Рок за подношење понуда: 19.05.2017. године до 12:00 часова

Јавна набавка 404-13/2017-IV

Грађевински радови на санацији објекта Дома здравља "Др Драган Фундук" Пећинци

Наручилац: Председник општине Пећинци; Датум објаве: 21.04.2017. године; Рок за подношење понуда: 22.05.2017. године, до 11.00 часова;

Јавна набавка мале вредности 404-6/2017-III

Набавка електричне енергије

Расписује: Општинска управа Општине Пећинци; Датум објаве: 16.03.2017. године; Рок за подношење понуда: 24.03.2017. године, до 12.00 часова;

Јавна набавка мале вредности 404-4/2017-III

Набавка моторног бензина и дизел горива

Наручилац: Општинска управа Општине Пећинци; Датум објаве: 02.03.2017. године; Рок за достављање понуда: 10.03.2017. године у 10.00 часова;

Отворени поступак јавне набавке RHP-W2-404-24/2016-IV

Набавка 14 пакета грађевинског материјала

Заједнички регионални програм о трајним решењима за избеглице и расељена лица (Regional housing Programme – RHP/ Програм стамбеног збрињавања у Републици Србији.) Датум објаве: 05.10.2016. године; Рок за достављање понуда: 14.11.2016. године до 12 часова


Јавна набавка мале вредности 404-22/2016-IV

Осемењавање јуница

Наручилац: Председник општине Пећинци; Датум објаве: 15.09.2016; Рок за подношење понуда: 23.09.2016. до 11 часова


Јавна набавка мале вредности 404-18/2016-III

Набавка возила за опремање пољочуварске службе

Наручилац: Општинска управа општине Пећинци; Датум објаве: 21.07.2016; Рок за подношење понуда: 29.07.2016. године до 12:00 часова


Отворени поступак јавне набавке 404-16/2016-IV

Набавка добара за потребе корисника Канцеларије за смањење сиромаштва

Наручилац: Председник општине Пећинци; Датум објаве: 30.03.2016; Рок за подношење понуда: 09.07.2016. до 12 часова


Јавна набавка мале вредности 404-15/2016-III

Грађевински материјал за избегла лица

Наручилац: Општинска управа општине Пећинци; Датум објаве: 20.06.2016; Рок за подношење понуда: 28.06.2016. године до 12:00 часова


Отворени поступак јавне набавке бр. 404-14/2016-III

Превоз ученика основних школа

Наручилац: Општинска управа општине Пећинци; Датум објаве: 07.06.2016; Рок за подношење понуда: 07.07.2016. године до 11.00 часова


Јавна набавка мале вредности 404-13/2016-III

НАБАВКА РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

Наручилац: Општинска управа општине Пећинци; Датум објаве: 19.05.2016; Рок за подношење понуда: 27.05.2016. до 12.00 часова


Јавна набавка мале вредности 404-12/2016-III

Набавка добара за економско оснаживање избеглих лица кроз доходовне активности - Партија 1

Наручилац: Општинска управа општине Пећинци; Датум објаве: 17.05.2016; Рок за подношење понуда: 25.05.2016. до 12.00 часова


Јавна набавка мале вредности 404-11/2016-III

Набавка добара за економско оснаживање избеглих лица кроз доходовне активност и -Партија 1 и Партија 2

Наручилац: Општинска управа општине Пећинци; Датум објаве: 28.04.2016; Рок за подношење понуда: 05.05.2016. до 12.00 часова


Јавна набавка мале вредности 404-10/2016-III

Грађевински материјал за избегла лица

Наручилац: Општинска управа општине Пећинци; Датум објаве: 20.04.2016; Рок за подношење понуда: 28.04.2016. до 13 часова


Јавна набавка мале вредности 404-8/2016-III

Набавка добара за економско оснаживање избеглих лица кроз доходовне активности

Наручилац: Општинска управа општине Пећинци; Датум објаве: 31.03.2016; Рок за подношење понуда: 08.04.2016. до 10.30 часова

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори 1

Питања и одговори 2

Питања и одговори 3

Одлука о додели уговора
(18.04.2016.)

Обавештење о обустави поступка за партију 1 и партију 2
(18.04.2016.)

Одлука о обустави поступка за партију 1 и партију 2
(18.04.2016.)

Обавештење о закљученом уговору - партија 3
(10.05.2016.)

Обавештење о закљученом уговору - партија 4
(10.05.2016.)

Обавештење о закљученом уговору - партија 5
(10.05.2016.)

Обавештење о закљученом уговору - партија 6
(10.05.2016.)


Преговарачки поступак за јавну набавку 404-1/2016-IV

Извођење додатних радова на изградњи уређаја за кондиционирање воде до квалитета пијаће воде на изворишту у Шимановцима - реконструкција постојећег система за дезинфекцију дозирањем течног натријум хипохлорита

Наручилац: Председник општине Пећинци; Датум објаве: 30.03.2016; Рок за подношење понуда: 06.04.2016. до 12 часова


Јавна набавка мале вредности 404-6/2016-III

Набавка електричне енергије

Наручилац: Општинска управа општине Пећинци; Датум објаве: 13.03.2016; Рок за подношење понуда: 21.03.2016. године до 12 часова


Јавна набавка мале вредности 404-41/2015-III

Набавка горива за потребе Полицијске станице у Пећинцима

Наручилац: Општинска управа Општине Пећинци; Датум објаве: 30.12.2015; Рок за подношење понуда: 08.01.2016. године до 10.00 часова


Отворени поступак јавне набавке ЈН ОП 404-40/2015-III

набавка канти и контејнера за смеће

Наручилац: Општинска управа општине Пећинци; Датум објаве: 18.12.2015; Рок за подношење понуда: 18.01.2016. године до 12.00 часова


Јавна набавка мале вредности 404-33/2015-IV

Отклањање последица од поплава - пролеће 2014

Наручилац: Председник општине Пећинци; Датум објаве: 31.08.2015; Рок за подношење понуда: 08.09.2015. године до 12.00 часова


Јавна набавка мале вредности 404-25/2015-III

Набавка канцеларијског материјала

Расписује: Општинска управа општине Пећинци; Датум објаве: 24.07.2015.године; Крајњи рок за достављање понуда: 03.08.2015. године, до 12.00 часова


Отворени поступак јавне набавке 404-12/2015-IV

ИЗГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ДЕМАНГАНИЗАЦИЈУ ВОДЕ У НАСЕЉУ ШИМАНОВЦИ у 2015. години

Наручилац: Председник општине Пећинци; Рок за достављање понуда: 30.07.2015. године до 12 часова


Јавна набавка мале вредности 404-27/2015-III

Текуће одржавање возила и набавка резервних делова за потребе ПС Пећинци

Наручилац: Општинска управа општине Пећинци; Датум објаве: 06.07.2015.године; Рок за достављање понуда: 14.07.2015. године до 12 часова


Јавна набавка мале вредности 404-23/2015-III

Набавка моторног бензина и дизел горива

Наручилац: Општинска управа општине Пећинци; Датум објаве: 22.06.2015. године; Рок за достављање понуда: 30.06.2015. године до 11 часова


Јавна набавка мале вредности 404-22/2015-IV

Набавка радова - Уређење атарских путева и ћуприја

Наручилац: Комисија за јавне набавке; Датум објаве: 10.06.2015.године; Рок за достављање понуда: 17.06.2015. године до 12 часова


Јавна набавка мале вредности 404-21/2015-IV

Израда плана деталљне регулације археолошког локалитета тврђава Купиник

Наручилац: Општина Пећинци; Датум објаве: 09.06.2015.године; Рок за достављање понуда: 16.06.2015. године до 10 часова


Јавна набавка мале вредности 404-16/2015-III

услуга - Сузбијање паса луталица

Наручилац: Општинска управа општине Пећинци; Датум објаве: 05.06.2015.године; Рок за достављање понуда: 24.06.2015. године до 12 часова


Јавна набавка радова у отвореном поступку бр. ЈН ОП 404-19/2015-IV

Изградња водоводне и канализационе мрезе отпадних вода јузне радне зоне у насељу Симановци - I б фаза

Наручилац: Председник општине Пећинци; Датум објаве: 24.04.2015. године; Рок за достављање понуда: 25.05.2015. године до 12 часова


Отворени поступак јавне набавке 404-17/2015-III

услуга - превоз ученика основних школа

Наручилац: Општинска управа општине Пећинци; Датум објаве: 21.04.2015.године; Рок за достављање понуда: 20.05.2015. до 12 часова


Јавна набавка мале вредности 404-15/2015-IV

Услуга - осемењавање јуница

Наручилац: Општинска управа општине Пећинци; Датум објаве: 20.04.2015.године; Рок за достављање понуда: 28.04.2015. до 12 часова


Отворени поступак јавне набавке 404-13/2015-III

Набавка таблет уређаја за ученике IV разреда

Наручилац: Општинска управа општине Пећинци; Датум објаве: 09.04.2015.године; Рок за достављање понуда: 11.05.2015. до 12 часова


ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА број: 404-9/2015-III

УСЛУГА - Одржавање програма ИС „Хермес“

Наручилац: Општинска управа општине Пећинци; Датум објаве: 27.03.2015.године; Рок за достављање понуда: 06.04.2015. године до 12 часова


Отворени поступак јавне набавке бр. 404-11/2015-IV

финансијске услуге - кредит за рефинансирање дугорочног наменског кредита

Наручилац: Председник општине Пећинци; Рок за достављање понуда: 08.05.2015. године до 12 часова

Претходно обавештење
(20.03.2015)

Одлука о покретању поступка

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Олука о рефинансирању

Буџет Општине Пећинци за 2015. годину

Мишљење Управе за јавни дуг

Статут Општине Пећинци

Измена Статута Општине Пећинци

Завршни рачун 2012.

Завршни рачун 2013.

Закључак и пројекција прихода

Одговори на питања понуђача 1
(30.03.2015)

Измена и допуна конкурсне документације
(30.03.2015)

Извод из листа непотретности бр. 436 к.о. Сибач
(30.03.2015)

Пројекција прихода 2020.
(30.03.2015)

Допуна конкурсне документације
(14.04.2015)

Обавештење о продужењу рока
(22.04.2015.)

Допуна конкурсне документације 2
(29.04.2015.)

Обавештење о продужењу рока 2
(29.04.2015.)

ЛН 2043 Ашања 01
(29.04.2015.)

ЛН 2043 Ашања 02
(29.04.2015.)

Обавештење у закљученом уговору
(17.06.2015.)


Јавна набавка мале вредности 404-6/2015-III

Набавка електричне енергије

Наручилац: Општинска управа општине Пећинци; Датум објаве: 20.02.2015.године; Рок за достављање понуда: 8 дана од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки.


Јавна набавка мале вредности 404-5/2015-III

Набавка рачунара и рачунарске опреме

Наручилац: Општинска управа општине Пећинци; Датум објаве: 13.02.2015; Рок за подношење понуда: 10 дана од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки.