Republika Srbija Општина Пећинци
Autonomna Pokrajina Vojvodina Општина Пећинци
Општина Пећинци

Саветник за заштиту права пацијената на територији општине Пећинци

Послове саветника за заштиту права пацијената обавља: Бранислава Ранковић
Радно време: сваког радног четвртка од 12 до 15 часова у згради Општинске управе (Слободана Бајића 5, Пећинци), канцеларија бр 23, 1. спрат
Тел: 022/400-745

Email: branislava.rankovic@pecinci.org


Саветник за заштиту права пацијената обавља послове заштите права пацијената по поднетим приговорима и пружа потребне информације и савете у вези са правима пацијената.

Пацијент, односно његов законски заступник приговор може поднети саветнику пацијената писмено или усмено на записник.

Права пацијената по којима поступа саветника пацијената, дефинисана Законом о правима пацијената (“Службени гласник РС” бр.45/2013) су:

 • Право на доступност здравствене заштите
 • Право на информације
 • Право на превентивне мере
 • Право на квалитет пружања здравствене услуге
 • Право на безбедност пацијента
 • Право на обавештење
 • Право на слободан избор
 • Право на друго стручно мишљење
 • Право на приватност и поверљивост
 • Право на пристанак
 • Правно на увид у медицинску документацију
 • Право на поверљивост података о здравственом стању пацијента
 • Право пацијента који учествује у медицинском истраживању
 • Право детета у стационарним здравственим установама
 • Право пацијента да на сопствену одговорност напусти стационарну здравствену установу
 • Право на олакшање патњи и бола
 • Право на поштовање пацијентовог времена
 • Право на приговор
 • Право на накнаду штете

Дужности пацијента:

 • Одговорност пацијента за лично здравље
 • Одговорност пацијента према другим корисницима здравствених услуга
 • Одговорност пацијената према здравственим радницима, односно здравственим сарадницима

Поступање Саветника за заштиту права пацијената је регулисано Правилником о начину поступања по приговору, обрасцу и садржају записника и извештаја саветника за заштиту права пацијената ( “Службени гласник РС”, број 71/2013).